Κυρ02252024

Last updateΔευ, 01 Ιουλ 2024 7am

Θέμα χρόνου η υπογραφή της σύμβασης για τα πλωτά ασθενοφόρα

0Στυλιανίδης

Την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της γνώμης αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής αναμένει το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προκειμένου να προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια 11 σκαφών κατάλληλα διαμορφωμένων με υγειονομικό εξοπλισμό (πλωτά ασθενοφόρα).
Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστος Στυλιανίδης, σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, αναφέρει ότι για την προμήθεια έντεκα (11) σκαφών, κατάλληλα διαμορφωμένων με υγειονομικό εξοπλισμό, συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης έξι εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (6.600.000 ευρώ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, έχει εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού.
Η εν λόγω απόφαση πρόκειται να οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας από το αρμόδιο κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την πλήρωση των προϋποθέσεων που προβλέπει ο νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών. "Τούτων δοθέντων και υπό την προϋπόθεση έκδοσης πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί έγκρισης του προς υπογραφή σχεδίου σύμβασης και παροχής σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής, η σχετική σύμβαση εκτιμάται ότι θα υπογραφεί το προσεχές διάστημα, με συνολικό χρόνο παράδοσης για τα έντεκα (11) σκάφη τους δεκαεννέα (19) μήνες από την επομένη της υπογραφής της, σύμφωνα με την προσφορά της αναδόχου εταιρείας. Συγκεκριμένα, το πρώτο σκάφος θα παραδοθεί εντός τεσσάρων (04) μηνών από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης, ενώ τα υπόλοιπα θα παραδίδονται ένα (01) σκάφος ανά σαράντα πέντε (45) μέρες από την επομένη της παράδοσης του πρώτου σκάφους" αναφέρει ο Χρήστος Στυλιανίδης.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter