Σαβ09302023

Last updateΔευ, 01 Ιουλ 2024 7am

Attica Group: Ανάκληση θεμάτων τακτικής Γ.Σ.

0attica group

Η ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε σημερινή συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εισηγηθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση 2023 της Εταιρίας, που θα συνεδριάσει εξ αναβολής την 26.09.2023, ή σε κάθε άλλη τυχόν μετ’ αναβολή ή διακοπή συνεδρίασή της, τη μη συζήτηση και τη μη λήψη απόφασης επί των υπ’ αριθμ. 12 και13 θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης της από 17.8.2023 Πρόσκλησης και συγκεκριμένα για τα θέματα:
12. Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας.
13. Πρόταση μετόχου για την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών κατ’ άρθρο 113 παρ. 4 του ν. 4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρίας και των συνδεδεμένων µε αυτή εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options).

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter