Παρ12012023

Last updateΔευ, 01 Ιουλ 2024 7am

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC :Πρώτη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου (CPLPB2)

0cplp logo

Η CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τους όρους του από 26.07.2022 Κοινού Ομολογιακού Δανείου εκδόσεως της Εταιρείας (εφεξής «το ΚΟΔ»), η ημερομηνία προσδιορισμού (record date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για τη πρώτη Περίοδο Εκτοκισμού, ήτοι από 26.07.2022 έως 26.01.2023 , είναι η Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023 . Από την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023 (ex-coupon date) οι ομολογίες της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του πρώτου τοκομεριδίου. Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για τη πρώτη Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 2,248,888.89 Ευρώ, ήτοι ποσό 22.4888888889 Ευρώ ανά ομολογία ονομαστικής αξίας 1.000 Ευρώ, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 4,40% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και του πραγματικού αριθμού ημερών (ACT/360) και αντιστοιχεί σε 100.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους Ομολογιούχους (εφεξής οι «Ομολογιούχοι») θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ATHEXCSD) τη Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023 ως ακολούθως: 1. Μέσω των Συμμετεχόντων στο Σ.Α.Τ. (κυρίως πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων που διαθέτουν άδεια για την παροχή της παρεπόμενης υπηρεσίας φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης επί χρηματοπιστωτικών μέσων), που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τους Ομολογιούχους για την είσπραξη των οφειλόμενων τόκων, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD. 2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων σε κληρονόμους θανόντων Ομολογιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ. υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η καταβολή των οφειλόμενων τόκων στους νόμιμους κληρονόμους θα πραγματοποιείται α) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου στα γραφεία του Διαχειριστή Πληρωμών επί της Λεωφόρου Αθηνών 110, στην Αθήνα, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως τις 16:00, ή σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδεικνύουν οι κληρονόμοι θανόντων Ομολογιούχων στον Διαχειριστή Πληρωμών, με έγγραφο αίτημά τους), και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους η οποία θα συστήνεται από την ATHEXCSD. Όλα τα κάθε είδους έξοδα της σύστασης (ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, δικαίωμα και τέλος του ΤΠΔ, κλπ.) βαρύνουν τους δικαιούχους. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης τόκων παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση (ήτοι για τους τόκους της παραπάνω πρώτης περιόδου εκτοκισμού μέχρι 31-12-2028) και ότι μετά την κατά τα ανωτέρω παραγραφή τους τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter