Πεμ06042020

Last updateΠεμ, 04 Ιουν 2020 10pm

Μια πολυαναμενόμενη… έκθεση

rypansi 987

Οι Ευρωπαϊκοί φορείς του ναυτιλιακού κλάδου ECSA, INTERFERRY, EUDA και CLIA Europe, καλωσόρισαν την πολυαναμενόμενη έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση της οδηγίας για τη φορολόγία της ενέργειας (ETD) που δημοσιεύθηκε προ ημερών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι εν λόγω φορείς συμφωνούν ότι αυτή η οδηγία χρειάζεται επικαιροποίηση και μπορεί να θεωρηθεί ως μέσο για να καταστεί δυνατή η μετάβαση σε μια οικονομία απαλλαγμένη από τον άνθρακα. Αναγνωρίζουν δε ότι η ισχύουσα οδηγία δεν παρέχει ίση μεταχείριση του ενεργειακού εφοδιασμού στη ναυτιλιακή βιομηχανία, παρεμποδίζοντας έτσι τις επενδύσεις και την πρόσληψη καθαρότερων τεχνολογιών, όπως η ηλεκτρική ενέργεια από την ξηρά, οι κυψέλες καυσίμου, τη μεθανόλη κ λπ. Συνεπώς, υποστηρίζουν μια ουδέτερη από τεχνολογική άποψη προσέγγιση. Δεδομένης της παγκόσμιας φύσης του κλάδου και της σημασίας της μετάβασης σε πιο πράσινες θαλάσσιες μεταφορές μέσω της χρήσης καθαρότερων τεχνολογιών, προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, μια αναθεωρημένη οδηγία της ΕΕ για τη φορολόγηση της ενέργειας θα πρέπει να προβλέπει υποχρεωτική φορολογική απαλλαγή σε επίπεδο ΕΕ για όλους τους energy carriers (π.χ. καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της ξηράς shore-side). Τέτοιες ισότιμες βασικές προϋποθέσεις θα συνέλαβαν στο κλείσιμο του χάσματος ως προς το κόστος μεταξύ βαρέων καυσίμων και εναλλακτικών καυσίμων και ηλεκτρικού ρεύματος.
Τα ενδιαφερόμενα μέρη ζητούν επίσης τη διατήρηση του αφορολόγητου των bunkers και των luboils που προβλέπεται στην οδηγία για τη φορολόγηση της ενέργειας, το οποίο αντικατοπτρίζει τον διεθνή κανόνα και είναι ουσιώδεις για τις επιχειρήσεις της ΕΕ για να ανταγωνίζονται στην ίδια βάση τους πλοιοκτήτες και προμηθευτές από χώρες εκτός της ΕΕ, όπως αναγνωρίζεται στην αιτιολογική σκέψη 23 της ισχύουσας οδηγίας.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter