Δευ04192021

Last updateΔευ, 19 Απρ 2021 12pm

Αυξημένα έσοδα για τον ΟΛΘ στο εννεάμηνο

olth 9954

Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (“ΟΛΘ Α.Ε.”) σε απάντηση της επιστολής που ελήφθη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020 – απευθυνόμενη σε όλους τους εκδότες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ), με σκοπό την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τα οικονομικά μεγέθη και τις εξελίξεις εν μέσω της πανδημίας του Covid-19 – ανακοινώνει ότι η ικανοποιητική αύξηση των εσόδων που σημειώθηκε στο πρώτο εξάμηνο, συνεχίστηκε επίσης και για την περίοδο του 9μήνου του 2020.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων, η διακίνηση για το τρίτο τρίμηνο (Q3) του 2020 αυξήθηκε κατά 9,6%, από 108k TEUs το Q3/2019, σε 118k TEUs το Q3/2020. Ακολούθως, η συνολική διακίνηση για την περίοδο του 9μήνου (9M) του 2020 αυξήθηκε κατά 2%, από 328k TEUs την περίοδο 1/1- 30/9/2019 (9Μ/2019), σε 335k TEUs την περίοδο 1/1- 30/9/2020 (9Μ/2020). Αναφορικά με το Σταθμό Συμβατικού Φορτίου, η επίπτωση από την πανδημία ήταν ηπιότερη για το τρίτο τρίμηνο του 2020, καθώς οι συνολικοί όγκοι μειώθηκαν κατά 5,6%, από 1.007 χιλ. τόνους το Q3/2019, σε 951 χιλ. τόνους το Q3/2020. Κατά την περίοδο του 9μήνου, οι όγκοι μειώθηκαν κατά 12,6%, από 3.247 χιλ. τόνους το 9Μ/2019, σε 2.839 χιλ. τόνους το 9Μ/2020. Αναλυτική εικόνα παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: Διακίνηση φορτίων Ποσά σε χιλιάδες Q3/2019 Q3/2020 Μεταβολή (%) 9M/2019 9M/2020 Μεταβολή (%) Σύνολο TEUs - Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων 108 118 9,6% 328 335 2,0% Σύνολο τόνων Συμβατικού Φορτίου 1.007 951 -5,6% 3.247 2.839 -12,6% Τα συνολικά έσοδα για το τρίτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 8,3%, από € 16,6εκατ. το Q3/2019, σε ~ € 18εκατ. το Q3/2020, ενώ για την περίοδο του 9μήνου σημειώθηκε συνολική αύξηση κατά 6,5%, από € 49,5εκατ. το 9Μ/2019, σε € 52,7εκατ. το 9Μ/2020. Αυτή η αύξηση οφείλεται κυρίως στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων (παρέχοντας πρόσθετα έσοδα ~ € 4,9εκατ.), η οποία ξεπέρασε την αναμενόμενη πτώση των εσόδων από το Σταθμό Συμβατικού Φορτίου (πτώση κατά ~ € 1,6εκατ.).Υπογραμμίζεται ότι τα συνολικά έσοδα επηρεάστηκαν αρνητικά από την μείωση των διακινουμένων φορτίων λόγω της πανδημίας, ωστόσο η αύξηση των εσόδων ήταν εμφανής, λόγω των αλλαγών που εφαρμόστηκαν από πέρυσι και αναλύονται παρακάτω. Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει τα κύρια στοιχεία για τα έσοδα και την κερδοφορία: Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Πόσα σε χιλιάδες € Q3/2019 Q3/2020 Μεταβολή (%) 9M/2019 9M/2020 Μεταβολή (%) Πωλήσεις Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων 10.847 12.774 17,8% 31.452 36.332 15,5% Πωλήσεις Συμβατικού Λιμένα 5.275 4.729 -10,3% 16.622 14.998 -9,8% Λοιπά έσοδα 492 493 0,3% 1.394 1.354 -2,9% Σύνολο Πωλήσεων 16.614 17.996 8,3% 49.468 52.684 6,5% Λειτουργικό αποτέλεσμα προ φόρων & τόκων (EBIT) 5.665 6.309 11,4% 17.326 16.910 -2,4% Λειτουργικό αποτέλεσμα ως % των πωλήσεων (EBIT) 34,1% 35,1% 35,0% 32,1% EBITDA 7.193 7.879 9,5% 21.782 21.607 -0,8% EBITDA ως (%) των Πωλήσεων 43,3% 43,8% 44,0% 41,0% Τα Κέρδη πριν από Τόκους & Φόρους (EBIT), αυξήθηκαν το τρίτο τρίμηνο του 2020 κατά 11,4%, από € 5,7εκατ. το Q3/2019, σε € 6,3εκατ. το Q3/2020, ενώ τα EBIT κατά το 9μηνο μειώθηκαν κατά 2,4%, από € 17,3εκατ. το 9Μ/2019 σε € 16,9εκατ. το 9Μ/2020. Τα Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA), ακολούθησαν την ίδια τάση με τα EBIT για το τρίτο τρίμηνο του 2020 και αυξήθηκαν κατά 9,5%, από € 7,2εκατ. το Q3/2019 σε € 7,9εκατ. το Q3/2020, ενώ στο 9μηνο μειώθηκαν κατά 0,8%, από € 21,8εκατ. το 9M/2019, σε € 21,6εκατ. το 9M/2020. Οι κύριοι μοχλοί για την αύξηση των εσόδων και τη διατήρηση της κερδοφορίας, παρέμειναν η εφαρμογή βελτιωμένων διαδικασιών διαχείρισης των διακινούμενων όγκων εντός του Λιμένος και η αναπροσαρμογή του τιμολογίου εμπορευματοκιβωτίων, όπως εφαρμόστηκαν από τη Διοίκηση πέρυσι. Η κερδοφορία σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 9μήνου του 2019, επηρεάστηκε κυρίως από την πανδημία, η οποία επιβράδυνε την κυκλοφορία των φορτίων διεθνώς, με αποτέλεσμα χαμηλότερους διακινουμένους όγκους και χαμηλότερες πωλήσεις από τις αναμενόμενες. Επιπλέον, το λειτουργικό κόστος επηρεάστηκε δυσμενώς από μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα, επιδεινώνοντας τον αντίκτυπο στην κερδοφορία που απορρέει από τα αποτελέσματα της μειωμένης διακίνησης φορτίων λόγω Covid-19. ΟΛΘ Α.Ε. - τκ 54625 Τμήμα Χρηματοοικονομικών & Επενδυτικών Σχέσεων, Τ: 2310-593335, E: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Εξαιρουμένων των επιπτώσεων της πανδημίας, η Διοίκηση της ΟΛΘ Α.Ε. είναι αισιόδοξη για τις υποκείμενες και θετικά αναπτυσσόμενες χρηματοοικονομικές επιδόσεις του Λιμένος, καθώς και για τις ευρύτερες προοπτικές των εγγύτερων οικονομιών. Η ΟΛΘ Α.Ε., σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε ο Φορολογικός Έλεγχος της χρήσης 2020 που διενεργήθηκε από τους Ανεξάρτητους Ελεγκτές (KPMG), σύμφωνα με το άρθρο 65A παρ. 1 του Ν.4174/2013, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.4410/2016 και την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ1124/2015 και εκδόθηκε η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη. Την περίοδο μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2020 δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στη δανειακή θέση και στην κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρείας. Η ΟΛΘ Α.Ε. συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς δανεισμό, έχοντας διανείμει μέρισμα € 11,8εκατ. με ισχυρή καταθετική βάση, με τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε καταθέσεις να φτάνουν τα ~ € 102εκατ. Το πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών προχωρά ικανοποιητικά με βάση τις τρέχουσες συνθήκες. Επιπλέον, η ΟΛΘ Α.Ε. ανακοινώνει με ικανοποίηση ότι έλαβε άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (Authorized Economic Operator-ΑΕΟ) για την Ασφάλεια και Προστασία (AEOS) από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Οι Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς αναγνωρίζονται ως αξιόπιστοι και ασφαλής επιχειρηματικοί εταίροι στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα και απολαμβάνουν μία σειρά από οφέλη. Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η ταχύτερη διεκπεραίωση των τελωνειακών τους συναλλαγών, η διεθνής αναγνώρισή τους μέσω των Συμφωνιών Αμοιβαίας Αναγνώρισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών και η ενίσχυση αναγνωρισιμότητας της αξιοπιστίας τους σε διεθνές επίπεδο, μέσω και του δικαιώματος χρήσης του κατοχυρωμένου λογοτύπου ΑΕΟ. Με αυτόν τον τρόπο, ο στρατηγικός ρόλος της ΟΛΘ Α.Ε. στην ανάπτυξη της διεθνούς αλυσίδας εφοδιασμού με τις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ενισχύεται περαιτέρω, με την ταχύτερη εφαρμογή ασφαλών και αξιόπιστων διαδικασιών τελωνειακού ελέγχου που πληρούν τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter