Πεμ10292020

Last updateΠεμ, 29 Οκτ 2020 11am

Πήρε θέση ο ESPO για την πρωτοβουλία FuelEU

espo 000

Στο πλαίσιο των εν εξελίξει συζητήσεων σχετικά με τη μελλοντική ναυτιλιακή πρωτοβουλία FuelEU, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θαλάσσιων Λιμένων (ESPO) εκφράζει τη δέσμευση των ευρωπαϊκών λιμένων να διαδραματίσουν το ρόλο τους στην παροχή βοήθειας στον ναυτιλιακό τομέα για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές.
Σε σχετική ανακοίνωσή του ο ESPO χαιρετίζει τη φιλοδοξία της Ευρώπης να αποτελέσει την πρώτη ζώνη καθαρών μηδενικών εκπομπών στον κόσμο έως το 2050 και πιστεύει ότι ο οικολογικός οικολογικός στόχος της ναυτιλίας αποτελεί προτεραιότητα για την επίτευξη αυτής της φιλοδοξίας. Η ενίσχυση τόσο της ανάπτυξης, της απορρόφησης, της χρήσης και της διαθεσιμότητας βιώσιμων εναλλακτικών καυσίμων και τεχνολογιών είναι ζωτικής σημασίας για τον περιορισμό της αύξησης του CO2 εκπομπές από τη ναυτιλία.
Για τους λιμένες της Ευρώπης,, όπως επισημαίνει, ο καλύτερος και πιο αποτελεσματικός τρόπος αποτελεί μια πολιτική που συνδυάζει σαφείς στόχους με μέτρα που διευκολύνουν την υιοθέτηση ποικίλων καθαρών καυσίμων και τεχνολογιών, ξεπερνώντας τα εμπόδια στη χρήση βιώσιμων εναλλακτικών καυσίμων και υποστηρίζοντας επενδύσεις τόσο από την πλευρά της ζήτησης όσο και από την πλευρά της προσφοράς.
Ο ESPO ζητεί τη δημιουργία συνασπισμών από τη βάση προς την κορυφή και συμφωνιών-πλαισίων μεταξύ όλων των σχετικών ενδιαφερομένων στον ναυτιλιακό τομέα. Με βάση ένα υποστηρικτικό πλαίσιο πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι εν λόγω συνασπιζόμενοι θα διασφαλίσουν ότι η υποδομή εναλλακτικών καυσίμων που είναι διαθέσιμη στους λιμένες χρησιμοποιείται αποτελεσματικά και ότι η ζήτηση για υποδομές εναλλακτικών καυσίμων ανταποκρίνεται στην προσφορά. Η προσέγγιση θα συμβάλει στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας και θα ξεπεράσει πιθανά εμπόδια στην ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, οι οποίες περιλαμβάνουν αβέβαιη ζήτηση, υψηλό αρχικό επενδυτικό κόστος και αργή και αβέβαιη απόδοση των επενδύσεων.
Όπως παρατηρεί η θαλάσσια πρωτοβουλία FuelEU θα έχει άμεσες επιπτώσεις στις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να είναι συμβατή και καλά ευθυγραμμισμένη με την ισχύουσα νομοθεσία, ιδίως με την οδηγία για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων. Θα απαιτήσει στοχοθετημένες και αποτελεσματικές επενδύσεις σε λιμένες.
Η ευρωπαϊκή νομοθεσία, καταλήγει μεταξύ άλλων ο ESPO, συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας πρωτοβουλίας FuelEU, πρέπει να παράσχει την κατάλληλη οικονομική στήριξη για να καταστεί δυνατός ο οικολογικός σχεδιασμός του ναυτιλιακού τομέα. Αυτό πρέπει να γίνει μέσω ειδικών κονδυλίων στο πλαίσιο νέων και υφιστάμενων μέσων για επενδύσεις σε υποδομές καθαρών καυσίμων για τη ναυτιλία, τη δημιουργία κόμβων καθαρής ενέργειας στις λιμενικές περιοχές και τη συνδεσιμότητα του δικτύου καθαρής ενέργειας. Για να δοθούν περαιτέρω κίνητρα για τη χρήση καθαρών καυσίμων, η αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολόγηση της ενέργειας πρέπει να προβλέπει μόνιμη και πανευρωπαϊκή φορολογική απαλλαγή για όλα τα καθαρά καύσιμα και τις καθαρές πηγές ενέργειας. Τέλος, η ανάπτυξη και η χρήση υποδομών θα μπορούσαν επίσης να ενθαρρυνθούν με τη χρήση εσόδων που προκύπτουν από τα προσεχή μέτρα που βασίζονται στην αγορά για τη ναυτιλία.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter