Τετ08042021

Last updateΤετ, 04 Αυγ 2021 3pm

Στοιχεία της «νέας» Λευκής Βίβλου παρουσίασε ο ESPO

espo 2015

Τις απόψεις του σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση της Λευκής Βίβλου του 2011 για τις μεταφορές παρουσίασε σήμερα ο ESPO, κατά το 12ο Συνέδριο του το οποίο πραγματοποιείται στην Αθήνα.

Αυτό το έγγραφο πρέπει να τροφοδοτήσει την διαδικασία αναθεώρησης που ξεκίνησε πρόσφατα στην Επιτροπή, η οποία θα πρέπει να οδηγήσει σε μια "ρύθμιση" ή "κριτική" του στρατηγικού εγγράφου του 2011.

Για να κατανοήσουμε τις προτεραιότητες του ESPO, είναι σημαντικό να εξηγήσουμε ότι οι ευρωπαϊκοί λιμένες είναι "multitaskers": συνδυάζουν διαφορετικές λειτουργίες που κυμαίνονται από την πύλη προς τον κόσμο, κόμβοι στην αλυσίδα των μεταφορών, hotspots για τη βιομηχανική δραστηριότητα στην Ευρώπη, ασφαλή καταφύγια, συνδέουν περιφερειακές περιοχές της Ευρώπης και νησιά με την ηπειρωτική χώρα, αποτελούν βασικούς παράγοντες για τη μεταφορά των επιβατών, κόμβοι της ενέργειας και μερικές φορές αποτελούν ουσιαστικό μέρος μιας αλυσίδας εφοδιασμού έκτακτης ανάγκης.

Η Επιτροπή επιθυμεί να γνωρίζει αν οι προκλήσεις για το 2011 εξακολουθούν να ισχύουν.

Οι κύριες προκλήσεις που έχουν εντοπιστεί για τους ευρωπαϊκούς λιμένες είναι: ο αυξανόμενος όγκος κυκλοφορίας που είναι όλο και πιο συμπλεγματικός, το ολοένα αυξανόμενος μέγεθος των πλοίων και το κόστος της μετέπειτα προσαρμογή των λιμένων με τις υποδομές της ενδοχώρας, η αύξηση της ισχύος στην αγορά των ναυτιλιακών γραμμών ως αποτέλεσμα των συμμαχιών, οι εθνικές πιέσεις στον προϋπολογισμό οι οποίες περιορίζουν τις δυνατότητες της δημόσιας χρηματοδότησης για τις υποδομές μεταφορών, η μεταβλητότητα των τιμών της ενέργειας, το νέο ενεργειακό τοπίο και η μετάβαση σε εναλλακτικά καύσιμα, η έναρξη ισχύος των αυστηρότερων ορίων θείου, η αυξανόμενη κοινωνική και περιβαλλοντική πίεση, ο πιθανές αλλαγές στις ναυτιλιακές γραμμές, η γεω-πολιτική κατάσταση, η περαιτέρω παγκοσμιοποίηση των επιχειρήσεων και της κοινωνίας και τα εναπομείναντα εμπόδια για την εσωτερική αγορά για τις θαλάσσιες μεταφορές.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις προκλήσεις, ο ESPO θεωρεί ότι το κύριο όραμα της Λευκής Βίβλου του 2011, η οποία αναγνωρίζει την αύξηση της κινητικότητας και των μεταφορών, είναι περισσότερο από ποτέ άλλοτε έγκυρη και υποστηρίζει τον φιλόδοξο στόχο της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 60%. Όμως, για τους ευρωπαϊκούς λιμένες η πολιτική μεταστροφή δεν έχει πραγματικά παραδοθεί.

Η πολιτική μεταφορών πρέπει να στοχεύει στη μετατόπιση προς μια αποτελεσματική, βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα για όλους τους τρόπους μεταφοράς.

Για τον ESPO, τρεις κατευθυντήριες αρχές είναι υψίστης σημασίας για να ανοίξει ο δρόμος προς ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών:

-Η συνοχή και ο συντονισμός μεταξύ της πολιτικής μεταφορών της ΕΕ και άλλων πολιτικών της ΕΕ,
-Ανάγκη για ένα μακροπρόθεσμο όραμα και
-Η βεβαίωση ότι η δράση της ΕΕ αξιολογείται πάντοτε σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο.
Ο ESPO επισημαίνει μια σειρά προτάσεων και προτεραιοτήτων, μεταξύ άλλων:
-τάσσεται υπέρ μιας πολιτικής για τους λιμένες που εξουσιοδοτεί τα λιμάνια της Ευρώπης να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του αύριο.

Τα μέλη του ESPO μπορούν να δεχτούν ένα νομοθετικό πλαίσιο που σέβεται την ποικιλομορφία των ευρωπαϊκών λιμένων και ότι αναγνωρίζει την αυτονομία της λιμενικής αρχής, να θέσει τα δικά της τέλη και να καθιερωθεί ένα ελάχιστο επίπεδο ποιότητας για τους παρόχους υπηρεσιών της.

Ένα τέτοιο πλαίσιο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον ειδικό χαρακτήρα και τα χαρακτηριστικά των λιμένων, κατά την εφαρμογή της ελευθερίας για την οργάνωση και την παροχή υπηρεσιών.

Τέλος, η ευρωπαϊκή λιμενική πολιτική πρέπει να εξασφαλίσει την οικονομική διαφάνεια όπου λιμάνια που δέχονται δημόσια χρηματοδότηση για την υποδομή ή / και τη λειτουργία τους.

- Όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις στους λιμένες, τους φορείς χάραξης πολιτικής της ΕΕ θα πρέπει να παρέχει ένα ρεαλιστικό, προβλέψιμο και σταθερό περιβάλλον για τις λιμενικές αρχές. Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να λάβει μια συνεκτική προσέγγιση για την αξιολόγηση της χρηματοδότησης της ΕΕ και των εθνικών / περιφερειακών χρηματοδότηση των υποδομών μεταφοράς.

-Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές του TEN-T και η διασύνδεση των ευρωπαϊκών υπηρεσιών θεωρούνται το σημαντικότερο επίτευγμα της Λευκής Βίβλου μέχρι σήμερα.

Το πλαίσιο του TEN-T που εγκρίθηκε το 2013, θα πρέπει να παραμείνει ο ακρογωνιαίος λίθος της πολιτικής για τις υποδομές μεταφορών της Ευρώπης για τις επόμενες δεκαετίες και αυτό το φιλόδοξο σχέδιο υποδομών και η χρηματοδότησή του πρέπει να υποστηριχθεί περαιτέρω.

Ο ESPO αναζητά περαιτέρω διευκρινίσεις όσον αφορά την προστιθέμενη αξία του να είναι μια ολοκληρωμένη θύρα στο δίκτυο TEN-T.

Για τον ESPO, είναι καιρός να άρει τα θαλάσσια σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από όλους τους τρόπους, η εσωτερική αγορά για τις θαλάσσιες μεταφορές είναι η λιγότερο ανεπτυγμένη. Η εφαρμογή της οδηγίας για τις διατυπώσεις υποβολής προσκρούουν σε διάφορα εμπόδια.

Για να σημειωθεί πρόοδος, ο ESPO προτείνει να ακολουθηθεί μια συγκεκριμένη προσέγγιση με επίκεντρο την τυποποίηση του τρόπου για δεδομένα που εισάγονται, αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας και της αναγκαιότητας των υφιστάμενων διατυπώσεων, σεβασμό για την καλή λειτουργία των συστημάτων της λιμενικής κοινότητας, καλύτερη συνεργασία μεταξύ των ναυτικών και των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών και συνεργασίας μεταξύ DG TAXUD και Τελωνειακής Ένωσης προκειμένου να αναπτυχθεί να αναπτύξει μια λύση για την παραχώρηση του καθεστώτος της ΕΕ για τα εμπορεύματα που μεταφέρονται δια θαλάσσης.

Οι ευρωπαϊκοί λιμένες μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη μετάβαση προς ένα σύστημα μεταφορών με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και την οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό, ο ESPO καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε θαλάσσιους λιμένες που ενισχύουν το ρόλο των εναλλακτικών καυσίμων και της ενέργειας.

Επιπλέον, οι ευρωπαϊκοί λιμένες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού για τις μεταφορές και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ως εκ τούτου, ο ESPO ελπίζει ότι οι Ευρωπαίοι φορείς χάραξης πολιτικής θεωρούν τους ευρωπαϊκούς θαλάσσιους λιμένες ως συνομιλητές, ανοίγοντας το δρόμο για μια Ευρωπαϊκή Ένωση Ενέργειας.

Εν όψει της περαιτέρω βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των λιμένων, ο ESPO ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει τον τομέα με γνώμονα τις πρωτοβουλίες και τα σχέδια που προωθούν τις καλύτερες πρακτικές σε υψηλά ευρωπαϊκά πρότυπα στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμένων.

Ο ESPO αναγνωρίζει ότι οι περιβαλλοντικές προκλήσεις στην ΕΕ μπορεί να διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικές προσεγγίσεις εντός της ΕΕ. Οι Ευρωπαϊκές λιμενικές αρχές, ωστόσο πιστεύουν ότι οι πρωτοβουλίες της περιβαλλοντικής πολιτικής δεν πρέπει να στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των λιμένων.

Ο ESPO μελετά ένα σύστημα ανάκτησης κόστους για τις εξωτερικές επιπτώσεις για όλα τα μέσα μεταφοράς που θα είναι αποτελεσματικό αν συνδυαστεί με άλλα μέτρα και πρωτοβουλίες για την ενθάρρυνση της βελτιστοποίησης του συστήματος μεταφορών της Ευρώπης. Ο ESPO ωστόσο αντιτάσσεται στην πρόθεση της Επιτροπής το 2011 για την εσωτερίκευση του κόστους της τοπικής ρύπανσης και του θορύβου στους λιμένες.

Η εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους στους λιμένες θα σήμαινε ότι οι λιμένες θα πρέπει να επωμιστούν άδικα το εξωτερικό κόστος της βιομηχανία στα λιμάνια, τα έξοδα που ήδη επιβαρύνουν τις μεμονωμένες επιχειρήσεις μέσω της τομεακής νομοθεσίας και των φορολογικών τους συστημάτων.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter