Πεμ08132020

Last updateΤετ, 12 Αυγ 2020 10pm

Ισοζύγιο Πληρωμών Έτους 2014 και Οικονομική Επισκόπηση

euro 593

Πλεόνασμα παρουσίασε το Ισοζύγιο Πληρωμών της Ελλάδος το 2014, για δεύτερο συνεχές έτος, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος. Το πλεόνασμα, που κατέγραψε το Ισοζύγιο των Εξωτερικών Συναλλαγών ανήλθε σε 1.656,7 εκατ. € έναντι πλεονάσματος 1.088,5 εκατ. € του προηγουμένου έτους 2013 (+52,0%), ενώ για το 2012 κατεγράφη έλλειμμα 4.615,0 εκατ. €.

Η βελτίωση αυτή αποδίδεται, κατά κύριο λόγο, στην αύξηση των εισπράξεων από τον Τουρισμό, όπως επίσης και στην αύξηση των εισπράξεων από την ποντοπόρο ναυτιλία και τις εξαγωγές.

Η θετική εξέλιξη του Ισοζυγίου των Εξωτερικών Συναλλαγών της Χώρας δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία για οικονομική ανάκαμψη και περιορίζει τις αιτίες αυξήσεως του δημοσίου χρέους.

Α' ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

Το έλλειμμα του Εμπορικού Ισοζυγίου κατά το 2014 διευρύνεται σχετικά και ανέρχεται σε -17.976,1 εκατ. € έναντι ελλείμματος – 17.229,4 εκατ. € του 2013 (+4%). Τον Δεκέμβριο 2014 το έλλειμμα παρουσιάζει μείωση και περιορίζεται σε -1.145,7 εκατ. € από 1.316,5 εκατ. € του αντιστοίχου μηνός του 2013 (-13%).

Η αύξηση του ελλείμματος του Εμπορικού Ισοζυγίου αποδίδεται στην αύξηση των αγορών για πλοία. Το σύνολο των εξαγωγών αγαθών αυξήθηκε το 2014 κατά 5% και ανήλθε σε 23.647,5 εκατ. € έναντι 22.534,8 εκατ. € του 2013. Κατά αυτό τον τρόπο οι εξαγωγές καλύπτουν το 57% του συνόλου των εισαγωγών της Χώρας.

Η επίδοση αυτή δεν θεωρείται ικανοποιητική και πρέπει να βελτιωθεί, ιδιαίτερα κατά την παρούσα περίοδο που παρουσιάζεται υποτίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου και διευκολύνονται οι εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες.

α. Το έλλειμμα του Ισοζυγίου των Καυσίμων παρουσίασε οριακή κάμψη και μειώθηκε σε -7.546,0 εκατ. € από -7.697,5 εκατ. € του 2013. Η οριακή αυτή μείωση πρέπει να αποδοθεί στην κάμψη των τιμών των υγρών καυσίμων διεθνώς.

Οι Εξαγωγές Καυσίμων αυξήθηκαν το 2014 σε 8.188,8 εκατ. € από 7.941,2 εκατ. € του 2013 (+3%). Κατά τον Δεκέμβριο οι εξαγωγές αυξήθηκαν σε 647,9 εκατ. € από 547,5 εκατ. € του Δεκεμβρίου 2013 (+18%). Οι Εισαγωγές Καυσίμων παρουσίασαν οριακή αύξηση το 2014 και ανήλθαν σε 15.734,8 εκατ. € από 15.638,7 εκατ. € του 2013.

Τον Δεκέμβριο 2014 μειώθηκαν σε 665,0 εκατ. € από 896,4 εκατ. € του αντιστοίχου μηνός 2013 (-26%). Οι Εξαγωγές Καυσίμων συνιστούν το 35% του συνόλου των Ελληνικών Εξαγωγών, ενώ οι εισαγωγές των καυσίμων αποτελούν το 38% του συνόλου των Εισαγωγών της Χώρας.

β. Το Ισοζύγιο Πλοίων εμφανίζει διεύρυνση του ελλείμματος και ανέρχεται σε -2.173,1 εκατ. € από -1.483,3 εκατ. € του 2013 (+47%).

Η διεύρυνση του ελλείμματος οφείλεται στις σημαντικές αγορές πλοίων 2.799,2εκατ. € έναντι πωλήσεων 626,0 εκατ. € που πραγματοποιήθηκαν το 2014. Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται θετικά, διότι συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της Εμπορικής Ναυτιλίας σε μία περίοδο εντόνου διεθνούς ανταγωνισμού.

γ. Εμπορικό Ισοζύγιο χωρίς καύσιμα και πλοία. Το Ισοζύγιο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό διότι αποτυπώνει την ανταγωνιστικότητα της Εθνικής μας Οικονομίας. Το Ισοζύγιο αυτό δυστυχώς εμφανίζει μια σχετική διεύρυνση του ελλείμματος κατά το 2014 και ανέρχεται σε -8.256,9 εκατ. € από -8.048,7 εκατ. € του 2013 (+3%).

Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει ότι παρά τις μειώσεις του εργατικού κόστους δεν επήλθε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η προσπάθεια βελτιώσεως της ανταγωνιστικότητας πρέπει να στραφεί σε άλλες κατευθύνσεις.

Η έλλειψη ρευστότητας των επιχειρήσεων, οι καθυστερήσεις στις επιστροφές Φ.Π.Α. και λοιπών φόρων, οι καθυστερήσεις στην απόδοση δικαιοσύνης οικονομικών υποθέσεων και η γραφειοκρατία, συνιστούν αντικίνητρα για την αύξηση των εξαγωγών και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προκαλούν άνισους όρους ανταγωνισμού σε βάρος των Ελληνικών επιχειρήσεων.

Οι εξαγωγές των ''Λοιπών Αγαθών'' το 2014 αυξήθηκαν σε 14.832,7 εκατ. €, έναντι 14.150,7 εκατ. € του 2013 (+5%), ενώ οι εισαγωγές των ''Λοιπών Αγαθών'' αυξήθηκαν το 2014 σε 23.089,7 εκατ. € από 22.199,3 εκατ. € του 2013 (+4%). Ουσιαστικά, εξάγουμε σε αξία το 64%, εκείνων που εισάγουμε και αυτό αποδεικνύει ότι δεν είμεθα αυτάρκεις και εξαρτώμεθα από το εξωτερικό σε ιδιαίτερα σημαντικό βαθμό.

Β. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το Ισοζύγιο των Υπηρεσιών καταγράφει τις εισπράξεις και πληρωμές από τον Τουρισμό, την Ναυτιλία και τις Λοιπές Υπηρεσίες. Οι εισπράξεις που εμφανίζονται στο Ισοζύγιο των Υπηρεσιών παρουσίασαν το 2014 αλματώδη αύξηση και ανήλθαν το 2014 σε 31.084,2 εκατ. € από 27.959,5 εκατ. € το 2013 (+11%).

Ειδικότερα οι Εισπράξεις από τον Τουρισμό αυξήθηκαν σε 13.442,5 εκατ. € από 12.152,2 εκατ. € του προηγούμενου έτους (+11%). Οι Εισπράξεις από τις Μεταφορές αυξήθηκαν σε 13.183,1 εκατ. € από 12.089,9 εκατ. € του προηγουμένου έτους 2013 (+9%). Η αύξηση των Εισπράξεων από τις Μεταφορές αποδίδεται κυρίως στις Θαλάσσιες Μεταφορές.

Συγκεκριμένα οι Εισπράξεις από την Ποντοπόρο Ναυτιλία αυξήθηκαν το 2014 σε 11.448,7 εκατ. € από 10.672,1 εκατ. € του 2013 (+7%). Ειδικότερα κατά τον Δεκέμβριο το ναυτιλιακό συνάλλαγμα αυξήθηκε σε 1.052,6 εκατ. € από 956,3 εκατ. € του Δεκεμβρίου 2013 (+10%). Η Ναυτιλία προσέφερε το 2014, το 87% του συνόλου των εισπράξεων από τις Μεταφορές.

Επισημαίνεται ότι η συμβολή της Ναυτιλίας είναι καθαρό όφελος για τη Χώρα και δεν περιλαμβάνει επιδοτήσεις, πρόσθετες εισαγωγές τροφίμων κλπ αγαθών, όπως στην περίπτωση του Τουρισμού.
Είναι παρήγορο το γεγονός ότι η Ναυτιλία, παρά τη διεθνή κρίση στις Θαλάσσιες Μεταφορές, εξακολουθεί να αυξάνει την συμβολή της στην ανάκαμψη της Εθνικής Οικονομίας.

Γ. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

Το Ισοζύγιο Εισοδημάτων περιλαμβάνει δύο κατηγορίες εισοδημάτων, «Αμοιβές και Μισθούς» και «Τόκους, Μερίσματα, Κέρδη». Εξ αυτών το δεύτερο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Ελλάδα, διότι περιλαμβάνει ουσιαστικά την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους, για το οποίο κατεβλήθησαν το 2014, 5.817,2 εκατ. € έναντι 6.097,1 εκατ. € του 2013 και 4.930,7 εκατ. € του 2012.

Η πληρωμή των τόκων ετησίως ανέρχεται σε ποσοστόν της τάξεως του 3% του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος (ΑΕΠ).

Δ. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ

Το Ισοζύγιο των Τρεχουσών Μεταβιβάσεων εμφανίζει σημαντική πτώση των κοινοτικών ροών. Οι Εισπράξεις της Γενικής Κυβερνήσεως, κυρίως Μεταβιβάσεις από την Ε.Ε. περιορίζονται το 2014 σε 4.857,7 εκατ. € από 6.410,6 εκατ. € του 2013 (-24%). Τον μήνα Δεκέμβριο οι Εισπράξεις μειούνται σε 375,5 εκατ. € έναντι 687,0 εκατ. € του Δεκεμβρίου 2013 (-45%).

Επίσης κάμψη παρατηρείται και στα Μεταναστευτικά Εμβάσματα, τα οποία περιορίζονται σε 1.109,0 εκατ. € από 1.277,3 εκατ. € του 2013 (-23%). Η μείωση αυτή αποδίδεται στον περιορισμό της αναπτύξεως στις χώρες υποδοχής Ελλήνων Μεταναστών. Οι Άμεσες Επενδύσεις παρουσιάζουν σημαντική μείωση και περιορίζονται σε 991,8 εκατ. € από 2.713,6 εκατ. € του 2013 (-63%). Ειδικότερα τον Δεκέμβριο 2014 περιορίζονται σε 87,2 εκατ. € από 1.105,8 εκατ. € του αντιστοίχου μηνός του προηγουμένου έτους (-82%). Η μείωση του Δεκεμβρίου απεικονίζει το κλίμα αβεβαιότητος που επεκράτησε με την αναγγελία των Προεδρικών εκλογών και την απειλούμενη κατάληψη της εξουσίας από τον ΣΥΡΙΖΑ, μεταλλαγμένο Κομμουνιστικό Κόμμα.

Τα ίδια φαινόμενα παρατηρούνται και στις επενδύσεις του εξωτερικού οι οποίες το 2014 περιορίζονται σε 1.636,8 εκατ. € από 2.122,2 εκατ. € του 2013 (-23%). Ειδικότερα τον Δεκέμβριο η κατακρήμνιση είναι εντονότερη 216,9 εκατ.€ από 1.202,2 εκατ. € του Δεκεμβρίου 2013 (-82%).
Οι εξελίξεις στον τομέα των ιδιωτικών επενδύσεων δεν δημιουργούν αισιοδοξία για τις προοπτικές του 2015, ιδία μετά την επιβεβαίωση των φόβων με την κατάληψη της εξουσίας από τον ΣΥΡΙΖΑ.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Οι επιδόσεις της Εθνικής Οικονομίας κατά την διάρκεια του 2014 υπήρξαν ικανοποιητικές σε ορισμένους τομείς. Το πλεόνασμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό και προς τούτο συνέβαλε σημαντικά ο Τουρισμός.

Η συνολική συμμετοχή του Τουρισμού στην Ελληνική Οικονομία,εκτιμάται ότι κυμάνθηκε το 2014 από 20,9% έως 25%, συνυπολογίζοντας τα πολλαπλασιαστικά οφέλη της Τουριστικής δραστηριότητος, βάσει μελέτης του
Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ). Δηλαδή εκυμάνθη μεταξύ 37 έως 45 δισ. €.

Η άμεση συμμετοχή του Τουρισμού στο ΑΕΠ της Χώρας είναι της τάξεως των 17 δισ. € και κατανέμεται σε 13,4 δισ. € δαπάνης των εισερχομένων τουριστών, σε 468 εκατ. € δαπάνης των τουριστών κρουαζιέρας, σε 227 εκατ. € δαπάνης των εταιρειών κρουαζιέρας, σε 1,18 δισ. € δαπάνης των αερομεταφορών, σε 133 εκατ. € δαπάνης των θαλασσίων μεταφορών, σε 1,58 δισ. € δαπάνης του εγχώριου τουρισμού και σε 200 εκατ. € επενδυτικής δαπάνης.

Σε 3 νησιωτικές περιφέρειες της Χώρας (Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Ιόνιο) ο Τουρισμός συνεισέφερε άμεσα στην δημιουργία του 50% του ΑΕΠ τους.

Ο αριθμός των ξένων τουριστών, το 2014, αυξήθηκε κατά 23% ξεπερνώντας τα 22 εκατ. έναντι 17,9 εκατ. το 2013. Η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 9,4%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή τουριστικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν το 63,2% του ελλείμματος του Εμπορικού Ισοζυγίου.

Οι θετικές προοπτικές για τον Τουρισμό, ελπίζεται να συνεχισθούν, αν και η κατάρρευση των δημοσίων εσόδων σε συνδυασμό με την επιδείνωση της ρευστότητος στην οικονομία, καθιστούν επισφαλή την οιαδήποτε πρόβλεψη για το μέλλον. Οι μεγάλες αβεβαιότητες για τον Τουρισμό του 2015 είναι ο κίνδυνος εξόδου της Χώρας από την Ευρωζώνη (Grexit) και η κρίση που θα δημιουργηθεί στην οικονομική και τουριστική ζωή του τόπου από ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Επίσης, αρνητικός παράγοντας είναι η αναμενόμενη μείωση του ταξιδιωτικού ρεύματος από τη Ρωσία, κυρίως λόγω της μεγάλης μειώσεως της αξίας του ρουβλίου. Θετικά θα επιδράσει για τον τουρισμό η υποτίμηση του ευρώ που καθιστά φθηνότερη την Ελλάδα ως τόπο διακοπών για κατοίκους αρκετών χωρών εκτός Ευρωζώνης, οι οποίοι καλύπτουν σχεδόν το 50% του συνόλου των αφίξεων. Θετικά επίσης επιδρά και η μείωση της τιμής του πετρελαίου καθώς επιτρέπει τη δρομολόγηση περισσοτέρων πτήσεων και την δημιουργία φθηνότερων πακέτων για τον τουρισμό.

Ο έτερος δυναμικός πυλώνας, η Ναυτιλία, συνεχίζει την ανάκαμψή της. Η Ελληνική πλοιοκτησία το 2014 υπήρξε πρωτοπόρος στην επενδυτική δραστηριότητα. Εκτιμάται ότι ο αριθμός των πλοίων που απεκτήθησαν το 2014, αγγίζει τα 500 και τα ποσά που κατεβλήθησαν για τις συναλλαγές αυτές θα ξεπεράσουν τα 15 δισ. δολάρια, εκ των οποίων 9 δισ. δολάρια αφορούν μεταχειρισμένα πλοία και ποσόν 6 δισ. δολ. παραγγελίες για ναυπήγηση νέων πλοίων σε ναυπηγεία.

Αποτέλεσμα της δημιουργικής αυτής προσπάθειας είναι η σημαντική μείωση του μέσου όρου ζωής του ελληνόκτητου στόλου, αλλά και η διαφοροποίησή του προς εξειδικευμένα πλοία, όπως τα δεξαμενόπλοια μεταφοράς υγροποιουμένου αερίου (LNG και LPG), τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και τα δεξαμενόπλοια μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου.

Η ελληνόκτητη ναυτιλία παραμένει στην πρώτη θέση της διεθνούς κατατάξεως, καλύπτοντας το 16% της παγκοσμίου χωρητικότητος. Επισημαίνεται ότι το 90% του διεθνούς εμπορίου πραγματοποιείται με τις Θαλάσσιες Μεταφορές (Ναυτιλία) και η Ελλάδα αντιπροσωπεύει το 47% της χωρητικότητος της Ναυτιλίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Η Ελληνική Ναυτιλία προσφέρει 200.000 θέσεις εργασίας, άμεσα και έμμεσα και συμβάλλει στη δημιουργία του 7% του ΑΕΠ της Χώρας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 60% των μεταφορών του εισαγομένου πετρελαίου της Κίνας και το 50% των εξαγομένων προϊόντων της διακινείται με τον Ελληνικό Εμπορικό Στόλο.

Η Ελληνική Ναυτιλία είναι μια τεράστια δύναμη, την αξία της οποίας δεν έχει αντιληφθεί ακόμη το Υπουργείο των Εξωτερικών της Χώρας μας. Οι εξαγωγές, παρά την σχετική τους αύξηση, εμφανίζουν σημεία κοπώσεως, καθώς με λίγες εξαιρέσεις, εμφανίζονται πολύ ευάλωτες σε κάθε εξωτερικό γεγονός, όπως συνέβη στην περίπτωση του Ρωσικού Εμπάργκο.

Επισημαίνεται ότι οι εξαγωγές ελληνικών αγαθών, ακόμη και στην περίοδο των μεγάλων αυξήσεων (2011 και 2012) παρέμειναν σε χαμηλό ποσοστό συμβολής στο ΑΕΠ μόλις 15%, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρωζώνη είναι 35%. Σε πρόσφατο συνέδριο του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) επισημάνθηκε ότι αυτό που χαρακτηρίζει τις Ελληνικές εξαγωγές είναι η χαμηλή συγκέντρωση σε ότι αφορά στους εμπορικούς της εταίρους και η υψηλή εξάρτηση των εξαγωγών από τα πετρελαιοειδή.

Οι πέντε μεγαλύτεροι πελάτες των ελληνικών προϊόντων απορροφούν μόλις το 36% της αξίας των ελληνικών εξαγωγών (12% Τουρκία, 9% Ιταλία, 6% Γερμανία, 5% Βουλγαρία και 4% Κύπρος) ενώ το υπόλοιπο 64% είναι διάσπαρτο σε πολλές άλλες χώρες. Τα πετρελαιοειδή αποτελούν το 35%-39% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό από πλευράς διαρθρώσεως των εξαγωγών, αλλά ιδιαιτέρως χρήσιμο για την Εθνική μας Οικονομία.

Σε άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ιρλανδία) η διάρθρωση είναι διαφορετική. Οι πέντε μεγαλύτεροι πελάτες απορροφούν ποσοστό από 64% στην Ιρλανδία έως 41% στην Ιταλία, ενώ οι εξαγωγές τους σε πετρελαιοειδή αντιπροσωπεύουν πολύ χαμηλά ποσοστά του συνόλου των εξαγωγών τους από 6%-9%.

Η διάρθρωση αυτή κατά κανένα τρόπο δεν σημαίνει ότι πρέπει να μειωθούν οι εξαγωγές των πετρελαιοειδών, αντιθέτως πρέπει να επιδιωχθεί η περαιτέρω αύξησή τους, διότι η Χώρα επωφελείται της Καθαράς Προστιθέμενης Αξίας.
Παράλληλα όμως πρέπει να επιδιωχθεί η ενίσχυση της εξαγωγής των ελληνικών προϊόντων.

Η εξαγωγική προσπάθεια πρέπει να ενισχυθεί με την άρση των υφισταμένων αντικινήτρων και την απαιτούμενη χρηματοδότηση με την παράλληλη μείωση παραγόντων του κόστους όπως είναι η φορολογία και η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι απαράδεκτο η ΔΕΗ να μη μειώνει την τιμή της ενέργειας, όταν το κόστος των υγρών καυσίμων μειούται ραγδαία και την ίδια στιγμή να φαίνεται ότι ενδίδει στις συντεχνιακές πιέσεις των συνδικαλιστών της ΔΕΗ, για την αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων σ' αυτήν.

Εκτός των θετικών εξελίξεων του Ισοζυγίου των Πληρωμών για το έτος 2014, παρατηρούνται σημεία ανακάμψεως της οικονομίας και σε άλλους τομείς.

Μετά από 6 έτη συνεχούς και βαθιάς οικονομικής κρίσεως κατά τη διάρκεια των οποίων το ΑΕΠ υπεχώρησε σωρευτικά κατά 25%, καταγράφεται θετικός ρυθμός αναπτύξεως της τάξεως του 0,8% για πρώτη φορά μετά το 2007. Η ανάπτυξη πραγματοποιείται σε περιβάλλον αποπληθωρισμού.

Στην ανάπτυξη αυτή συνέβαλαν ουσιαστικά η αύξηση των εξαγωγών, οι αυξημένες εισπράξεις από τον τουρισμό και την ναυτιλία, αλλά και η αύξηση της ιδιωτικής καταναλώσεως, που προκλήθηκε από την σταθεροποίηση του πραγματικού διαθεσίμου εισοδήματος και τη μείωση του γενικού επιπέδου των τιμών.

Οι θετικές αυτές εξελίξεις συνέβαλαν στην ανάκαμψη της συνολικής απασχολήσεως κατά 0,3% και της μισθωτής απασχολήσεως κατά 2,3%, ενώ ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 3,3%. Πάντως το ποσοστό της ανεργίας παραμένει ιδιαίτερα υψηλό (26%) και είναι το υψηλότερο στην Ε.Ε.

Η διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονομίας παρουσιάζει ενδείξεις βελτιώσεως και σύμφωνα με τον δείκτη παγκόσμιας ανταγωνιστικότητος του World Economic Forum, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 81η από την 92α θέση που κατείχε το 2012.
Το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού ανήλθε σε 1,87 δισ. € αν και παρουσιάζει απόκλιση από τον αρχικό στόχο 4,93 δισ. €.

Οι προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας για το 2015 ήσαν θετικές και προέβλεπαν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ε.Ε. ανάπτυξη 2,5%, πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού 4,8% του ΑΕΠ, μείωση του Δημοσίου Χρέους στο 170% του ΑΕΠ από 176,3% του ΑΕΠ 2014, περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας στο 25% ως αποτέλεσμα της διατηρήσιμης αναπτύξεως και της εφαρμογής των προγραμμάτων απασχολήσεως της Ε.Ε. και μείωση του πληθωρισμού (-0,3%).

Οι ως άνω όμως προοπτικές μετεβλήθησαν μετά τον σχηματισμό Κυβερνήσεως της Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Η νέα Κυβέρνηση είναι τελείως άπειρη και η πλειοψηφία των μελών της αποτελείται από Μαρξιστές, σύμφωνα με την δική τους δήλωση. Διάκειται εχθρικά προς την Ε.Ε. και ιδιαίτερα το Eurogroup αλλά και το Διεθνές

Νομισματικό Ταμείο. Διακατέχεται από την αντίληψη ότι για το ότι φθάσαμε έως εδώ, την αποκλειστική ευθύνη φέρουν οι κοινοτικοί μας εταίροι. Δυστυχώς σε μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού επικρατεί η αντίληψη ότι εμείς δεν φταίμε για τα δικά μας λάθη και παραλείψεις, αλλά μόνο οι ξένοι. Το ότι δανειστήκαμε και τα χρήματα οδηγήθηκαν στην ιδιωτική κατανάλωση και όχι σε επενδύσεις, την ευθύνη έχουν οι ξένοι.

Οι ξένοι έχουν την ευθύνη διότι τα δημόσια έργα επραγματοποιούντο σε πολλαπλάσιο κόστος του πραγματικού, όπως επίσης και οι κρατικές προμήθειες. Στο DNA των Ελλήνων η αντίληψη αυτή ενσωματώθηκε ίσως και λόγω της μακραίωνης περιόδου κατοχής της Χώρας από τους Ρωμαίους και τους Τούρκους. Πάντα οι ξένοι έχουν άδικο, αλλά και σε αυτούς τους ξένους πάντοτε προσέφευγαν οι Έλληνες πολιτικοί.

Μη λησμονούμε ότι από την περίοδο της Επαναστάσεως του 1821 τα τρία βασικά πολιτικά κόμματα ήσαν το Αγγλικό, το Ρωσικό και το Γαλλικό. Τα δάνεια άρχισαν προτού η Ελλάδα αποκτήσει την ανεξαρτησία της. Η παρούσα Κυβέρνηση, όπως και άλλα πολιτικά κόμματα εγαλούχησαν
τον Ελληνικό Λαό ότι πρέπει να δανειζόμαστε, αλλά να μην επιστρέφουμε τα δανεικά. Η νέα Κυβέρνηση ισχυρίζεται, μετά από σχετική αναδίπλωση, ότι τα δάνεια θα επιστραφούν στο διηνεκές και όταν θα έχουμε την πολυπόθητη ανάπτυξη.

Είναι γεγονός ότι ο Ελληνικός Λαός έχει ήδη υποβληθεί σε πάρα πολλές θυσίες και το 30% του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Κάτι πρέπει να γίνει και αυτό σε συνεργασία με τους δανειστές ή κοινοτικούς εταίρους της Ευρωζώνης. Το επιχείρημα ότι ο Ελληνικός Λαός απεφάσισε την διαγραφή του χρέους είναι μόνο για εσωτερική κατανάλωση, διότι και άλλοι λαοί της Ευρωζώνης, ζουν σε επίπεδα κάτω του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων και προσφέρουν από το υστέρημά τους για την χρηματοδότηση της Ελλάδος (Σλοβενία, Σλοβακία, Βαλτικές Χώρες, Πορτογαλία κλπ).

Η Ισπανία εδάνεισε στην Ελλάδα 24 δισ. € με επιτόκιο 1,8%, ενώ η ίδια δανείζεται με 4% και αν χρησιμοποιούσε τα χρήματα αυτά για τους Ισπανούς, θα επετύγχανε μείωση της ανεργίας κατά 50% και θα ενίσχυε τους συνταξιούχους της Χώρας της. Η νέα κυβέρνηση δυστυχώς στερείται διαπραγματευτικού χρόνου και οι ανάγκες που αντιμετωπίζει είναι επιτακτικές. Οι δανειακές υποχρεώσεις της Ελλάδος για το 2015 ανέρχονται σε 22,5 δισ. €, μόνον κατά τον Μάρτιο πρέπει να πληρωθούν υποχρεώσεις 10,07 δισ. €. Οι Ελληνικές Τράπεζες πρέπει να στηρίζουν τις εκδόσεις εντόκων γραμματίων, δεδομένου ότι οι ξένοι επενδυτές έχουν γυρίσει την πλάτη τους.

Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να συμφωνήσει και η ΕΚΤ, η οποία επί του παρόντος είναι αρνητική, αλλά και αυτό αν γίνει θα στερέψει τελείως η αγορά για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και την πραγματική οικονομία. Τα ταμειακά διαθέσιμα έχουν στερέψει. Τα φορολογικά έσοδα του 2014 παρουσίασαν τρύπα 1,4 δισ. €, η πολιτική του "δεν πληρώνω" φόρους έως ότου έλθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία ήταν αποτελεσματική. Τα Δημόσια Έσοδα του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου 2015 παρουσιάζουν έλλειμμα 2 δισ. €.

Οι φόβοι «ατυχήματος» με την ρευστότητα του Ελληνικού Δημοσίου για το 2015 είναι έντονοι. Η αβεβαιότητα των τελευταίων 3,5 μηνών εστοίχισε στις Ελληνικές Τράπεζες 50 δισ. €, λόγω εκροών καταθέσεων, κεφαλαιοποιήσεως, αυξήσεως επισφαλειών και ακριβότερου χρήματος. Η αγορά δεν κινείται και ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων έχει μειωθεί δραματικά. Υπάρχει αμφιβολία αν θα καταβληθούν οι μισθοί και οι συντάξεις του επομένου μηνός. Η Κυβέρνηση επέτυχε παράταση του Μνημονίου ή Δανειακής Συμβάσεως για 4 μήνες.

Το τετράμηνο αυτό θα είναι ναρκοπέδιο για την Κυβέρνηση, η οποία θα πιέζεται από δύο αντίρροπες δυνάμεις: τις απαιτήσεις των πιστωτών της και τις προσδοκίες των ψηφοφόρων και των ιδεολογικά άτεγκτων μελών του Κυβερνώντος Κόμματος. Η Κυβέρνηση καλείται να ισορροπήσει μεταξύ εμπιστοσύνης πιστωτών και εμπιστοσύνης του Λαού.

Η Κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της έναντι της πατρίδος και όχι μόνο να απευθύνεται στους ψηφοφόρους της. η διαπραγμάτευση πρέπει να είναι ειλικρινής, με θεμελιωμένα επιχειρήματα και οι εκπρόσωποι μας να μη διέπονται από αλαζονεία και ναρκισσισμό. Η Κυβέρνηση, επί του παρόντος δείχνει ότι επιθυμεί την παραμονή μας στην Ευρωζώνη και την ΕΕ. Είναι όμως ειλικρινής; θα φανεί μετά την παρέλευση της τετραμήνου παρατάσεως.

Πάντως μια έξοδος από το Ευρώ θα οδηγήσει τη Χώρα στην Λίθινη Εποχή και θα επιβεβαιωθεί για ακόμα μια φορά η ρήση του Εθνάρχου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ «Η Ελλάδα είναι ένα απέραντο φρενοκομείο».

 

 

 

Αθήνα, 3 Μαρτίου

Ο Συντάκτης

Γεώργιος Σ. Βλάχος
Τ. Γεν. Γραμματέας ΥΠΕΘΟ και ΥΕΝ

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter