Τετ02262020

Last updateΤετ, 26 Φεβ 2020 4pm

Ισοζύγιο Πληρωμών (Ιανουάριος – Ιούλιος 2014)

isozugio-euro

Το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών της Ελλάδος, κατά το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2014 παρουσίασε πλεόνασμα 567,4 εκατ. €, έναντι ελλείμματος -1.115,9 εκατ. € του εξαμήνου 2014.

Κατά το αντίστοιχο επτάμηνο 2013 πραγματοποιήθηκε πλεόνασμα 398,6 εκατ. €, ενώ κατά την ίδια περίοδο του 2012 το έλλειμμα ανήρχετο σε -5.334,3 εκατ. €.

Η βελτίωση αυτή αποδίδεται στην σημαντική αύξηση των εσόδων από τον Τουρισμό και την Ναυτιλία.

Υπενθυμίζεται ότι το Ισοζύγιο των Τρεχουσών Συναλλαγών είναι το αλγεβρικό άθροισμα του Εμπορικού Ισοζυγίου, του Ισοζυγίου Υπηρεσιών (Ισοζύγιο Αδήλων Πόρων), του Ισοζυγίου Εισοδημάτων και του Ισοζυγίου Τρεχουσών Μεταβιβάσεων.

Α' ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

Κατά το επτάμηνο του 2014 σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, διευρύνθηκε το έλλειμμα του Εμπορικού Ισοζυγίου, λόγω σημαντικής αυξήσεως των εισαγωγών, και ανήλθε σε -10.768,1 εκατ. € έναντι ελλείμματος -9.784,6 εκατ. € της αντιστοίχου περιόδου του 2013 (+10,05%).

Οι εισαγωγές αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό (+6,27%) και ανήλθαν σε 24.400,4 εκατ. € από 22.960,1 εκατ. € του προηγουμένου επταμήνου, ενώ οι εξαγωγές ανήλθαν σε 13.632,3 εκατ. € από 13.175,5 εκατ. € (+3,47%).

α. Ειδικότερα το έλλειμμα του Ισοζυγίου των Καυσίμων αυξήθηκε κατά 4,16% και ανήλθε σε -4.582,2 εκατ. € έναντι ελλείμματος -4.399,3 εκατ. € του αντιστοίχου επταμήνου του 2013.

Οι εξαγωγές καυσίμων παρουσίασαν μικρή αύξηση (1,00%) και ανήλθαν σε 4.808,1 εκατ. € έναντι 4.770,6 εκατ. € του προηγουμένου επταμήνου. Οι εισαγωγές καυσίμων εκυμάνθησαν στα ίδια περίπου επίπεδα: 2014: 9.388,3εκατ. €, 2013: 9.169,9 εκατ. € (+0,24%).

Παρατηρείται ότι το 51,19% των εισαγομένων καυσίμων εξήχθη και ότι οι εξαγωγές καυσίμων συνιστούν το 35,26% του συνόλου των εξαγωγών.

Παρατηρείται επίσης ότι η εκτίμηση αξίας εισαγομένων και εξαγομένων καυσίμων είναι κατά προσέγγιση, λαμβανομένου υπόψη, ότι ορισμένα από τα εισαγόμενα καύσιμα υφίστανται επιχώρια επεξεργασία και ενσωματώνεται εγχώρια προστιθέμενη αξία.

β. Το Ισοζύγιο Πλοίων είναι αρνητικό, κατά το επτάμηνο, και το έλλειμμα ανέρχεται σε -1.658,6 εκατ. € έναντι ελλείμματος -614,0 εκατ. € του επταμήνου 2013.

Οι Πωλήσεις Πλοίων ανήλθαν σε 387,3 εκατ. € έναντι αγορών 2.045,9 εκατ. €. Οι αγορές πλοίων παρουσίασαν σημαντική αύξηση έναντι της αξίας των αγορών του αντιστοίχου επταμήνου 2013: 931,7 εκατ. € (+119,59%).

Η αύξηση της αγοράς πλοίων αποδίδεται στην προσπάθεια των Ελλήνων πλοιοκτητών να εκσυγχρονίσουν περαιτέρω τον εμπορικό τους στόλο και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

γ. Ισοζύγιο «Λοιπών Αγαθών»

Το Εμπορικό Ισοζύγιο των «Λοιπών Αγαθών», δηλαδή χωρίς καύσιμα και πλοία, παρουσιάζει σχετική μείωση του ελλείμματός του και περιορίζεται σε -4.527,3 εκατ. € από -4.771,3 εκατ. € του αντιστοίχου επταμήνου 2013 (-5,11%).

Οι Εξαγωγές αυξήθηκαν σε 8.438,9 εκατ. € έναντι 8.087,1 εκατ. € του επταμήνου 2013 (+4,35%). Ειδικότερα τον μήνα Ιούλιο οι εξαγωγές ανήλθαν σε 1.426,0 εκατ. € έναντι 1.281,4 εκατ. € του Ιουλίου 2013 (+11,28%).

Οι Εισαγωγές του επταμήνου παρουσίασαν οριακή αύξηση (+0,08%) και ανήλθαν σε 12.966,2 εκατ. € έναντι 12.858,4 εκατ. € της αντιστοίχου περιόδου του προηγουμένου έτους. Τον Ιούλιο οι εισαγωγές ανήλθαν σε 2.067,3 εκατ. € έναντι 1.956,5 εκατ. € του Ιουλίου 2013 (+0,57%).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το έλλειμμα του Εμπορικού Ισοζυγίου το επτάμηνο του 2014 διευρύνθηκε περαιτέρω και αυξήθηκε σε 12.408,6 εκατ. €, έναντι 11.146,8 εκατ. € της αντιστοίχου περιόδου 2013 (+11,10%).

Ως γνωστόν υπάρχει διαφοροποίηση των στοιχείων της Τραπέζης της Ελλάδος και της ΕΛΣΤΑΤ, διότι η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει την αξία των πραγματοποιηθεισών εισαγωγών και εξαγωγών, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος καταγράφει τις πραγματοποιηθείσες πληρωμές για τα εισαγόμενα αγαθά και τις πραγματοποιηθείσες εισπράξεις από τα εξαγόμενα αγαθά.

Γεγονός πάντως είναι ότι οι εξαγωγές παρουσιάζουν συμπτώματα κοπώσεως. Η κόπωση είναι ιδιαίτερα αισθητή στις εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων και θα επιδεινωθεί λόγω εφαρμογής του Ρωσικού εμπάργκο από τον Αύγουστο.

Β' ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τα βασικά στοιχεία του Ισοζυγίου των Υπηρεσιών είναι οι εισπράξεις από τον Τουρισμό και την Ναυτιλία, οι οποίες παρουσίασαν σημαντική αύξηση.

Ειδικότερα οι εισπράξεις από τον Τουρισμό αυξήθηκαν, το επτάμηνο του 2014 σε 6.684,2 εκατ. € έναντι 5.875,5 εκατ. € του αντιστοίχου επταμήνου του 2013 (+13,76%). Τον Ιούλιο το τουριστικό συνάλλαγμα αυξήθηκε σε 2.744,3 εκατ. €, έναντι 2.399,8 εκατ. € του Ιουλίου 2013 (+14,36%).

Οι Εισπράξεις από τις Μεταφορές (κυρίως η Ναυτιλία) αυξήθηκαν σε 7.452,3 εκατ. € από 6.925,4 εκατ. € του επταμήνου 2013 (+7,61%). Τον Ιούλιο αυξήθηκαν σε 1.173,6 εκατ. € έναντι 1.098,7 εκατ. € του Ιουλίου 2013 (+6,82%).

Το Ναυτιλιακό Συνάλλαγμα αυξήθηκε το επτάμηνο σε 6.513,7 εκατ. € έναντι 6.164,1 εκατ. € του αντιστοίχου επταμήνου 2013 (+5,67%). Τον Ιούλιο οι εισπράξεις από τη Ναυτιλία αυξήθηκαν σε 979,8 εκατ. € από 931,2 εκατ. € του προηγουμένου Ιουλίου (+5,22%).

Οι εισπράξεις από τις Θαλάσσιες Μεταφορές (6.513,7 εκατ. €) συνιστούν το 87,41 % των συνολικών εισπράξεων από τις Μεταφορές (7.452,3 εκατ. €). Οι εξελίξεις αυτές σηματοδοτούν ελαφρά ανάκαμψη των Θαλασσίων Μεταφορών και ενισχύουν την αισιοδοξία για περαιτέρω βελτίωση του διεθνούς κλίματος, λαμβανομένου υπόψη ότι για το 2015 αναμένεται αύξηση του διεθνούς εμπορίου κατά 3,0-3,2%.

Γ' ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

Στο Ισοζύγιο Εισοδημάτων παρατηρείται σχετική βελτίωση του ύψους των πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη.Ουσιαστικά πρόκειται κυρίως για την καταβολή τόκων προς εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους. Η δαπάνη αυτή κατά το επτάμηνο παρουσίασε μείωση κατά 10,53% και περιορίζεται σε 3.477,4 εκατ. € από 3.886,4 εκατ. € της αντιστοίχου περιόδου 2013. Τον Ιούλιο η δαπάνη περιορίζεται σε 513,5 εκατ. € από 621,9 εκατ. € του Ιουλίου 2013 (-17,43%). Οι μειώσεις αυτές αποδίδονται στις ρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τους δανειστές μας.

Δ' ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ

Στο Ισοζύγιο αυτό παρατηρείται σημαντική πτώση των εισπράξεων της Γενικής Κυβερνήσεως (κυρίως μεταβιβάσεις από την Ε.Ε.) που περιορίζονται σε 4.002,6 εκατ. € από 5.186,3 εκατ. € του αντιστοίχου επταμήνου 2013 (-22.82%).

Τον Ιούλιο οι εισπράξεις περιορίσθηκαν επίσης σε 426,1 εκατ. € από 2.044,9 εκατ. € του Ιουλίου 2013. Η μεταβολή αυτή αποδίδεται στο γεγονός ότι τον Ιούλιο 2013 είχαν εισπραχθεί και οι επιστροφές κερδών από το Ευρωσύστημα (SMP' S – ANFA' S), ενώ για το 2014 δεν υπήρξε αντίστοιχη εισροή.

Τα Μεταναστευτικά Εμβάσματα παρουσιάζουν επίσης πτώση και μειώνονται, το επτάμηνο, σε 686,2 εκατ. € έναντι 813,3 εκατ. € του αντιστοίχου επταμήνου (-15,63%). Τον Ιούλιο εισήλθαν 98,9 εκατ. € έναντι 100,5 εκατ. € του αντιστοίχου μηνός 2013 (-1,60%).

Οι Άμεσες Επενδύσεις, κατοίκων του εξωτερικού στην Ελλάδα, παρουσιάζουν συγκριτικά σημαντική αύξηση και ανήλθαν σε 1.018,9 εκατ. € από 235,4 εκατ. € του επταμήνου 2013 (332,84%). Η ποσοστιαία αύξηση είναι ιδιαίτερα σημαντική, αλλά το πραγματικό ποσό δεν συνιστά συμβολή στην ανάπτυξη της Χώρας, ουσιαστικά πρόκειται κυρίως για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Οι εξελίξεις του Ισοζυγίου Πληρωμών της Χώρας κατά το επτάμηνο Ιανουαρίου– Ιουλίου 2014, θεωρούνται ικανοποιητικές με την πραγματοποίηση πλεονάσματος 567,4 εκατ. €. Ιδιαίτερα ικανοποιητικό όμως είναι το πλεόνασμα του Ιουλίου 2014, το οποίο διαμορφώθηκε σε 1.683,3 εκατ. €.

Το πλεόνασμα αυτό διεμορφώθη παρά την διεύρυνση του ελλείμματος του Εμπορικού Ισοζυγίου, το οποίο ανήλθε σε -10.768,1 εκατ. €, λόγω αυξήσεως των πληρωμών για αγορές πλοίων, καυσίμων αλλά και «λοιπών αγαθών».

Η σχετική αύξηση των δαπανών για καύσιμα και εισαγόμενα αγαθά χαρακτηρίζονται ως ενθαρρυντικά δείγματα οριακής αυξήσεως της ζητήσεως. Η αύξηση των εισαγωγών πρώτων υλών και καυσίμων σηματοδοτούν μερική αναθέρμανση της οικονομικής δραστηριότητας.

Ο Τουρισμός συνεχίζει την ανοδική του πορεία ενώ και η Ναυτιλία παρουσιάζει σημεία ανακάμψεως. Η δαπάνη για καταβολή τόκων για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, ακολουθεί πτωτική πορεία, λόγω ρυθμίσεων. Ικανοποιητική επίσης είναι η απορρόφηση των Κοινοτικών Πόρων, λόγω ενάρξεως της κατασκευής των μεγάλων οδικών αρτηριών, όπως επίσης και των επενδύσεων ξένων στην Ελλάδα.
Επίσης έχει ομαλοποιηθεί η εκροή ελληνικών κεφαλαίων στο εξωτερικό.

Η κόπωση των εξαγωγών προκαλεί ανησυχία και αυτή καταγράφεται από την μείωση των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων. Τον μήνα Ιούλιο κατεγράφη επίσης και μείωση της εξαγωγής καυσίμων (-11,0%). Επισημαίνεται ότι τα αγροτικά προϊόντα και τα καύσιμα αντιπροσωπεύουν περίπου το 56% του συνόλου των εξαγωγών.

Η κόπωση των εξαγωγών, προκαλείται από την έλλειψη ρευστότητας και την αδυναμία των Τραπεζών να ανταποκριθούν προς τούτο, τις καθυστερήσεις επιστροφής φόρων και ειδικότερα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας από το Κράτος, τις καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδοτήσεων από κοινοτικούς πόρους στις επιχειρήσεις, και τις διοικητικές αδυναμίες της κρατικής μηχανής.

Ελπίζεται ότι η σχετική υποτίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου, λόγω των μέτρων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης, θα ενισχύσει την εξαγωγική προσπάθεια στις Τρίτες Χώρες. Γενική διαπίστωση είναι ότι ο Τουρισμός οδηγεί την Ελληνική Οικονομία στην ανάπτυξη και δημιουργεί νέες θέσεις απασχολήσεως και αποτελεί, στην παρούσα φάση, τον μοναδικό τομέα, που οι ξένοι επενδυτές, μπορούν να εμπιστευτούν και να πραγματοποιήσουν επενδύσεις.

Ο Τουρισμός συμβάλλει επίσης και στην αύξηση των τραπεζικών καταθέσεων. Κατά τον μήνα Αύγουστο παρετηρήθη σημαντική αύξηση των καταθέσεων κατά 1 δις € και η θετική αυτή εξέλιξη, αποδίδεται κατά κύριο λόγο στα έσοδα που έφερε ο Τουρισμός, ο οποίος εφέτος πραγματοποίησε εντυπωσιακή πορεία από πλευράς αφίξεων.

Κατά το επτάμηνο παρετηρήθη αύξηση κατά 20,8% στις αφίξεις τουριστών από το εξωτερικό και ο αριθμός τους ανήλθε σε 10,49 εκατ. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι αφίξεις τουριστών αυξήθηκαν από χώρες υψηλού εισοδηματικού επιπέδου με αντίστοιχες θετικές επιπτώσεις στην εθνικής μας οικονομία. Οι αφίξεις, του επταμήνου, από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 28,5%, από την Γαλλία κατά 19,4% και από
την Μ. Βρετανία κατά 16,9%.

Οι εισπράξεις από την Μ. Βρετανία αυξήθηκαν κατά 26,1% και ακολούθησαν της Γαλλίας με ποσοστό 25,3%. Δυστυχώς, η αύξηση των αφίξεων (20,8%) δεν συνοδεύθηκε από αντίστοιχη αύξηση των τουριστικών εσόδων (14,0%)και κατά το επτάμηνο κατεγράφη μείωση κατά 5,6% της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι των ξένων τουριστών.

Ο αριθμός των τουριστών αυξήθηκε κυρίως λόγω διεθνούς συγκυρίας, λαμβανομένου υπόψη ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της Ανατολικής Μεσογείου που παρέχει ασφάλεια και ικανοποιητικό επίπεδο προσφερομένων υπηρεσιών στους πελάτες, αφού οι υπόλοιπες χώρες (Αίγυπτος, Συρία, Ισραήλ – Παλαιστίνη, Λίβανος, Λιβύη, Τουρκία κλπ) συνιστούν εμπόλεμες ζώνες.

Η μείωση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι, φέρνει στην επιφάνεια ότι δεν υπάρχει η κατάλληλη τουριστική πολιτική που θα προσελκύσει τουρισμό υψηλού επιπέδου και θα αυξήσει τα τουριστικά έσοδα και την κερδοφορία των επιχειρήσεων.

Ο Τουρισμός συμβάλλει και στην καταπολέμηση της ανεργίας.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2014 καταγράφεται μείωση της ανεργίας κατά 1,3%, η οποία όμως είναι σταθεροποιημένη σε υψηλά επίπεδα και ανέρχεται σε 26,5%. Ο αριθμός των απασχολουμένων ανέρχεται σε 3.539.085 άτομα και ο αριθμός των ανέργων 1.280.101 άτομα. Η ανεργία των νέων ηλικίας 15-24 ετών παραμένει υψηλή στο 52% και η ανεργία των γυναικών στο 30,4%. Το 9,4% των απασχολουμένων είναι σε μερική απασχόληση.

Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται στην Ήπειρο και Δ. Μακεδονία (27,6%), στην Μακεδονία και Θράκη (27,5%) και στην Αττική (27,3%). Η εποχική απασχόληση του τρίτου τριμήνου, λόγω τουρισμού, αναμένεται να βελτιώσει σχετικά την κατάσταση.

Επισημαίνεται ότι τα μεγαλύτερα και κρίσιμα προβλήματα που πρέπει να διαχειριστεί το πολιτικό σύστημα της Χώρας είναι η ανεργία και το δημόσιο χρέος. Η λύση πρέπει να αναζητηθεί στην ανάπτυξη, η οποία προϋποθέτει την πραγματοποίηση επενδύσεων και οι οποίες επίσης προϋποθέτουν πολιτική και οικονομική σταθερότητα, αλλά και εργασιακή ειρήνη.

Ο σωστός επενδυτής αναλαμβάνει μόνον επιχειρηματικούς κινδύνους και όχι πολιτικούς κινδύνους και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσει το πολιτικό μας σύστημα. Τα περί κρατικοποιήσεως των τραπεζών, μονομερούς διαγραφής σημαντικού μέρους του δημοσίου χρέους, αυξήσεως αποδοχών χωρίς συσχετισμό με την εξέλιξη της παραγωγικότητας, προσλήψεων στο Δημόσιο, χαρισμό χρεών, μειώσεως φορολογίας και καταργήσεως ΕΝΦΙΑ ως και σωρεία άλλων λαϊκισμών, εγκυμονούν μεγάλους κινδύνους για την πατρίδα.

Οι κίνδυνοι πολλαπλασιάζονται με την αμφισβήτηση του ευρώ και την παραμονή της Χώρας στο ΝΑΤΟ και μάλιστα σε ώρες κρίσεως για τα εθνικά μας θέματα και το Κυπριακό. Η ανεργία και η φτώχεια επιδρούν συναισθηματικά και προκαλούν απελπισία και απόγνωση και σε ορισμένες, ευτυχώς ελάχιστες περιπτώσεις, οδηγούν στην αυτοκτονία.

Ο Ελληνικός Λαός βρίσκεται σε απόγνωση και τίποτα δεν αποκλείεται. Θέλουμε όμως να ελπίζουμε ότι δεν θα θελήσει να αυτοκτονήσει, επιβραβεύοντας τον λαϊκισμό. Εάν όμως επιλέξει τον λαϊκισμό (αυτοκτονία), τότε είμεθα άξιοι της μοίρας μας. Θα είναι ιδιαίτερα θλιβερό να επιστρέψουμε πάλι στην πολιτική των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, του δανεισμού και στην διόγκωση του δημόσιου τομέα, σε μια περίοδο, που χάρη στις θυσίες του Ελληνικού Λαού διαφαίνεται η πολυπόθητη ανάκαμψη.

Για το 2014, προσδοκάται ότι το πρόσημο θα είναι θετικό για το ΑΕΠ, μετά από 5 χρόνια συνεχούς υφέσεως, ενώ ο προϋπολογισμός θα παρουσιάσει πρωτογενές πλεόνασμα της τάξεως του 3%. Η ύφεση συνεχώς περιορίζεται. Το ΑΕΠ μειώθηκε το πρώτο τρίμηνο κατά 1,1%, ενώ το δεύτερο τρίμηνο η κάμψη περιορίζεται στο 0,3% σε σταθερές τιμές και από το τρίτο τρίμηνο αναμένεται οριακή αύξηση του ΑΕΠ.

Οι Τράπεζες το α' εξάμηνο βελτίωσαν τα οργανικά τους κέρδη και ενίσχυσαν την κεφαλαιακή βάση τους (Εθνική Τράπεζα: 1,14 δισ. €, Alpha Bank: 267,4 εκατ. €). Οι 4 ελληνικές συστημικές τράπεζες (Εθνική, Πειραιώς, Alpha, Eurobank) άντλησαν ρευστότητα 4 δις € από το πρόγραμμα διοχετεύσεως ρευστότητος αποκλειστικά για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Υπεγράφησαν 5 νέες δανειακές συμβάσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 815 εκατ. € για την χρηματοδότηση των αυτοκινητοδρόμων (Πάτρα – Αθήνα – Θεσ/νίκη 300 εκατ. €), του Μετρό Θεσ/νίκης (200 εκατ. €), το Δίκτυο διανομής της ΔΕΗ (180 εκατ. €), την Μεταφορά Ενέργειας (70 εκατ. €) και για την σύνδεση των Κυκλάδων με το σύστημα της Ηπειρωτικής Ελλάδος, μέσω υποβρυχίων καλωδίων (65 εκατ. €).

Η Commission ενέκρινε το νέο ΕΣΠΑ 2015-2020, ύψους 26 δισ. € (Κοινοτικοί & Εθνικοί Πόροι). Βασικός στόχος είναι η δημιουργία 1 εκατ. Θέσεων εργασίας έως το 2020. Οι 13 Περιφέρειες της Χώρας θα διαχειρισθούν το 35% των πόρων δηλ. περίπου 9 δισ. €.

Ο αριθμός των ξένων τουριστών στην Ελλάδα αναμένεται να ξεπεράσει τα 20 εκατ. Οι τιμές των αγαθών και υπηρεσιών έχουν σταθεροποιηθεί και τον πληθωρισμό έχει διαδεχθεί αποπληθωρισμός, όχι όμως ανησυχητικός.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτού υπεχώρησε τον Αύγουστο 2014 κατά 0,3% σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2013, έναντι μειώσεως 1,3% που σημειώθηκε τον Αύγουστο 2013, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2012. Ο Αύγουστος του 2014 ήταν ο 18ος συνεχής μήνας αποπληθωρισμού.

Κατά τον Αύγουστο 2014 κατεγράφη αύξηση κατά 26,7% στις τιμές των φαρμάκων λόγω αυξήσεως της συμμετοχής των ασφαλισμένων.

Το α' εξάμηνο του 2014 επέστρεψαν στην κερδοφορία 16 εισηγμένες στο Χρηματιστήριο επιχειρήσεις, από ζημιές που είχαν το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013.

Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος το 62% των βιομηχανιών που δραστηριοποιούνται στην Βόρεια Ελλάδα είναι κερδοφόρες. Ο Ελληνόκτητος στόλος ενισχύθηκε το α' εξάμηνο 2014 κατά 411 πλοία. Μόνον το μήνα Ιούνιο επραγματοποιήθηκαν επενδύσεις 702,5 εκατ. € για την ανανέωση του στόλου, τόσο με νέες παραγγελίες (408,0 εκατ. €), όσο και με απόκτηση μεταχειρισμένων πλοίων (294,5 εκατ. €).

Από τα 411 πλοία τα 218 είναι παραγγελίες νεότευκτων και 193 μεταχειρισμένα πλοία, ενώ από τις νέες παραγγελίες του Ιουνίου (29 πλοία) τα 19 είναι δεξαμενόπλοια, 4 μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και τα υπόλοιπα 6 πλοία άλλου τύπου.

Ο εκσυγχρονισμός του Ελληνόκτητου στόλου γίνεται με την προοπτική βελτιώσεως των συνθηκών της αγοράς, λαμβανομένου υπόψη ότι καθυστερεί η ανάκαμψη της ναυλαγοράς, ιδίως σε ξηρό φορείο, ενώ οι τιμές των πλοίων παραμένουν σε χαμηλό επίπεδο, ευνοώντας την ανανέωση του στόλου.

Τα πρόσφατα μέτρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Οικονομίας με την σχετική υποτίμηση του ευρώ έναντι άλλων νομισμάτων. Η νέα πολιτική της ΕΚΤ είναι διασταλτική και όχι συσταλτική και υποκρύπτεται, μελλοντικά, νομισματική χαλάρωση. Η αγορά άρχισε να παρουσιάζει μια κινητικότητα, ο αριθμός των μαγαζιών που ανοίγουν είναι μεγαλύτερος εκείνων που κλείνουν, σταμάτησε η πτωτική πορεία της καταναλώσεως, έχουν μειωθεί τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων και έχει ενισχυθεί η πιστοληπτική ικανότητα της Χώρας.

Οι κοινοπραξίες στον τομέα της ακτοπλοΐας και η εξυγίανση των επιχειρήσεων ιχθυοκαλλιέργειας με τη συμμετοχή των δανειστριών τραπεζών θα βελτιώσει τον ανταγωνισμό και θα εξυγιάνει την αγορά, υπό την προϋπόθεση ότι οι μετέχουσες τράπεζες θα αποφύγουν διακριτική μεταχείριση.

Παρά τη μεγάλη δημοσιονομική προσαρμογή και την δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος, τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα (ανεργία, χρέος, μεταρρυθμίσεις) εξακολουθούν να υφίστανται με επιπτώσεις δραματικές στο βιοτικό επίπεδο του Λαού.

Η ανεργία βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Το 8μηνο του 2014 έκλεισαν μόνον στην Αθήνα 2.805 επιχειρήσεις με κύρια θύματα τις ΜΜΕπιχειρήσεις. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές φόρων αυξάνονται με ρυθμό 1,3 δις. € τον μήνα. Οι οφειλές προς την Εφορία ανέρχονται σε 67,9 δις. €, στις Τράπεζες 77 δις. € και στα Ασφαλιστικά Ταμεία 15 δις. €.

Από το 2010 οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι έχουν βιώσει δραματική μείωση των εισοδημάτων τους λόγω πρόσθετων φορολογιών. Σύμφωνα με σχετική μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους (ΓΠΚ) της Βουλής, 2,5 εκατομμύρια άτομα βρίσκονται κάτω από το χρηματικό όριο της σχετικής φτώχειας. Επιπλέον 3,8 εκατομμύρια άτομα βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας λόγω υλικών στερήσεων και ανεργίας. Ο μέσος πληθυσμός της χώρας βρίσκεται στο όριο της φτώχειας.

Το Δημόσιο Χρέος για το 2014 προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 177,2% του ΑΕΠ, ενώ το 2015 θα αρχίσει η μείωση σε 172,5% του ΑΕΠ. Για το 2020 οι Ελληνικές Αρχές προβλέπουν ότι το χρέος θα περιορισθεί στο 124% του ΑΕΠ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 125% του ΑΕΠ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε 130% του ΑΕΠ. Η πορεία του δημοσίου χρέους θα ήταν πολύ χειρότερη εάν δεν εφαρμοζόταν το πρόγραμμα δημοσιονομικής πολιτικής και θα μπορούσε να φθάσει ακόμα και στο 250% του ΑΕΠ το 2020 αντί του προβλεπόμενου 125% του ΑΕΠ.

Η εκτίμηση του χρέους για το 2030 προβλέπεται να είναι 82,4% του ΑΕΠ. Το ΔΝΤ εμμένει στην ανάγκη νέου κουρέματος των δανείων του επίσημου τομέα.

Βέβαια το κούρεμα του επισήμου τομέα είναι ιδιαίτερα δυσχερές, διότι πρέπει να εγκριθεί και από τα Εθνικά Κοινοβούλια και τέτοια διάθεση δεν φαίνεται να υπάρχει. Γενναίο κούρεμα μπορούσε να γίνει μόνον στην αρχή του Ελληνικού δράματος, τότε που το χρέος ήταν ιδιωτικό και κυρίως από ιδιωτικές τράπεζες, τώρα δυστυχώς είναι αργά. Τα άπειρα στελέχη της κυβερνήσεως Γ. Παπανδρέου, διέπραξαν έγκλημα κατά της Εθνικής Οικονομίας, το οποίο επαύξησαν με την πρόσκληση του ΔΝΤ.

Τώρα, το χρέος απαιτεί προσεκτικό χειρισμό. Σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες πρέπει να επιδιωχθεί επιμήκυνση του χρέους (50-100 χρόνια) και μείωση, ίσως μηδενισμός, του ύψους του επιτοκίου.

Επίσης δεν πρέπει να λησμονούμε το Γερμανικό Κατοχικό Δάνειο, το οποίο έχουμε νομικά δικαιώματα να διεκδικήσουμε, όσον δε αφορά στις Γερμανικές Πολεμικές Αποζημιώσεις, καλό θα είναι να τις ξεχάσουμε. Δεν υπάρχει ελπίς να δικαιωθούμε.

Το Ελληνικό πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο δύσκολο λόγω διεθνούς οικονομικής συγκυρίας.

Η κλιμακούμενη κρίση με την Ρωσία υποβαθμίζει την προοπτική αναπτύξεως για όλη την Ευρωζώνη. Δεν διαφαίνεται ισχυρή δυναμική για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ώστε να αρχίσουν να αυξάνονται οι μισθοί και κατ' επέκταση η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, που θα πυροδοτήσει την αύξηση της ζητήσεως με επιπτώσεις στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών.

Οι Ευρωπαίοι αγρότες και παραγωγοί τροφίμων γεύονται ήδη τις επιπτώσεις των ρωσικών κυρώσεων. Οι εισαγωγές αγροτικών προϊόντων στη Ρωσία από την Ε.Ε. ανέρχονται σε 11 δισ. €. Το διμερές εμπόριο Ελλάδος – Ρωσίας είναι 6,5 δισ. €.

Το 41% του συνόλου των Ελληνικών εξαγωγών στη Ρωσία, αξίας περίπου 200 εκατ. € αφορά γεωργικά προϊόντα. Οι Ρώσοι ήδη επιβάλλουν ''μη δασμολογικά εμπόδια'' προφασιζόμενοι την ύπαρξη εντόμων, υπολειμμάτων παρασιτοκτόνων και λιπασμάτων σε επίπεδα ανώτερα των επιτρεπτών ορίων.

Υπενθυμίζεται ότι ο αριθμός των ανέργων στην Ευρωζώνη ανέρχεται σε 18,4 εκατ. Στην Ευρώπη υποχωρεί ο πληθωρισμός και αναβιώνει ο εφιάλτης του αποπληθωρισμού. Στις χώρες με προβλήματα δημοσιονομικών ελλειμμάτων και χρέους προστίθεται η Γαλλία και η Ιταλία, ενώ η ατμομηχανή της Γερμανίας παρουσιάζει και αυτή σημεία κοπώσεως. Από την άλλη πλευρά οι τζιχαντιστές απειλούν την διεθνή οικονομία εξαιτίας των πετρελαίων και ιδιαίτερα τον τουρισμό με την επέκταση της τρομοκρατίας.

Το Παγκόσμιο Τραπεζικό Σύστημα θα αντιμετωπίσει χρηματοπιστωτικό έμφραγμα και θα βρεθεί σε αδιέξοδο πολύ μεγαλύτερο από αυτό του 2008.

Η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS) με μελέτη της προειδοποιεί για το επερχόμενο αδιέξοδο. Το συνολικό χρέος στο Παγκόσμιο Σύστημα είχε αυξηθεί σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα το 2008. Τόσο υψηλά που κανείς δεν δανείζει κανένα γιατί φοβάται ότι δεν θα πάρει ποτέ τα λεφτά του πίσω.

Το συμπέρασμα της κρίσεως 2008-2009 ήταν ότι τα επίπεδα χρέους πρέπει να μειωθούν παντού και για τον λόγο αυτό επεβλήθη η λιτότητα, σε κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Πίστευαν ότι με τα χρηματικά ποσά που θα εξοικονομούσαν θα περιόριζαν τον μελλοντικό δανεισμό. Δυστυχώς όμως έγινε το αντίθετο. Ο συνολικός δανεισμός από 70 τρισεκατομμύρια δολάρια του 2007 αυξήθηκε στα μέσα του 2013 σε 100 τρισ. δολ.

Δηλαδή σε 5 χρόνια αυξήθηκε το διεθνές χρέος κατά 40%. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η επελθούσα ύφεση εξανάγκασε τις μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες να μοιράζουν με ιδιαίτερα χαμηλό ή ακόμη και μηδενικό κόστος, πιστώσεις σε κυβερνήσεις, τράπεζες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Το κρατικό χρέος των ΗΠΑ αυξήθηκε από 4,5 τρισ. δολ. το 2007 σε 12 τρισ. δολ. Το 2013. Η δυναμική αυξήσεως του διεθνούς χρέους συνιστά νέα απειλή για τις οικονομίες όλων των χωρών, ιδιαίτερα των πλέον ασθενών.

Στον τομέα των μεταρρυθμίσεων παρατηρείται πρόοδος, ενώ στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων εμφανίζονται σημεία κοπώσεως. Ανεξαρτήτως ορισμένων επιτυχών ιδιωτικοποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν, η όλη συμπεριφορά του ΤΑΙΠΕΔ δεν εμπνέει απόλυτη εμπιστοσύνη, ως προς την αποτελεσματικότητα των χειρισμών της.

Στην περίπτωση της πωλήσεως του Αστέρα Βουλιαγμένης από την Εθνική Τράπεζα και το ΤΑΙΠΕΔ στην Αραβο-τουρκική Jermyn Street Real Estate IVLP, επισημάνθηκε διαφοροποίηση των όρων της διακηρύξεως με την σύμβαση, με αποτέλεσμα ο αριθμός των πολυτελών κατοικιών που θα κτιστούν να είναι μεγαλύτερος των προβλεπομένων στην διακήρυξη.

Επίσης η επένδυση ήδη εξασφάλισε επιδότηση από τον αναπτυξιακό νόμο, με το ποσόν των 11,33 εκατ. € για τον εκσυγχρονισμό των 2 ξενοδοχείων 5 αστέρων και της μαρίνας του τουριστικού συγκροτήματος. Αυτό είναι απαράδεκτο, ο επενδυτής πρέπει να επιβαρυνθεί με το κόστος της συνολικής επενδύσεως, όπως έγινε και στην περίπτωση της COSCO για την παραχώρηση χρήσεως του 2ου και 3ου προβλήτα εμπορευματοκιβωτίων του ΟΛΠ.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει ενστάσεις για την πώληση του Ελληνικού, λόγω τροποποιήσεως του διαγωνισμού στη δεύτερη φάση του, σε σχέση με την πρόσκληση υποβολής εκδηλώσεως ενδιαφέροντος.

Συγκεκριμένα στην τελικά φάση προβλέπεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα εισπράττει το 30% των κερδών από την αξιοποίηση της εκτάσεως, μόνον όμως στην περίπτωση που ο επενδυτής εξασφαλίσει απόδοση των κεφαλαίων του σε ποσοστό 15%. Η αρχική προκήρυξη του διαγωνισμού δεν περιελάμβανε ειδική πρόβλεψη για το ενδεχόμενο τροποποιήσεως της συμβάσεως
αργότερα.

Πολλοί διερωτώνται πως έφυγαν οι 8 ενδιαφερόμενοι από τον διαγωνισμό; Γιατί η τιμή αυτού του ''φιλέτου'' είναι μόνον 915 εκατ. € (580 εκατ. € σε παρούσα αξία), ενώ η τελευταία αποτίμηση είναι 1,2 δισ. €; Γιατί οι άλλοι επενδυτές δεν ενημερώθηκαν, κατά την διαδικασία του διαγωνισμού, ότι υπήρχε περίπτωση χορηγήσεως άδειας καζίνο;

Υπενθυμίζεται ότι κυβερνητικές εκτιμήσεις του παρελθόντος το αποτιμούσαν σε 15-20 δισ. €. Στην περίπτωση του ΟΠΑΠ, λίγες ημέρες πριν την κατακύρωση του διαγωνισμού στους νέους επενδυτές, το ΤΑΙΠΕΔ εδέσμευσε τον Οργανισμό για αρκετά χρόνια με τεχνολογικό εξοπλισμό, υψηλού κόστους, τον οποίο οι νέοι επενδυτές δεν επιθυμούν.

Στην ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ, έχουν Σύμβουλο τον Οργανισμό Λιμένος Αμβούργου, βασικού ανταγωνιστού του ΟΛΠ (!!!). Τέλος, στην περίπτωση του Ιπποδρομιακού στοιχήματος, επροβληματίζοντο
στην ανάθεσή του σε επενδυτή, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας (;;) έναντι τιμήματος 5,2 εκατ. €, ενώ, ευτυχώς, την τελευταία στιγμή εξεδήλωσε ενδιαφέρον ο νέος επενδυτής του ΟΠΑΠ με τίμημα 40.501.000 €.

Είναι γεγονός ότι η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει σωρεία προβλημάτων και δυσχερειών. Παρά ταύτα διαφαίνεται ότι ο προϋπολογισμός του 2014 θα κλείσει με πρωτογενές πλεόνασμα 3% του ΑΕΠ.
Οι δικαστικές αποφάσεις για το μισθολόγιο δικαστικών και ενστόλων ανατρέπουν την εισοδηματική πολιτική και δημιουργούν νέα δεδομένα, εάν εφαρμοσθούν.

Η Κυβέρνηση έχει συνειδητοποιήσει ότι ο Λαός έχει επιβαρυνθεί υπερβολικά και η αντοχή του έχει εξαντληθεί και με την προοπτική ανακάμψεως της οικονομίας και κάποιων βελτιώσεων των οικονομικών δεικτών, εξεδήλωσε την πολιτική της βούληση να προχωρήσει σε φοροελαφρύνσεις.

Στα Κυβερνητικά Σχέδια για τη φορολογία προβλέπεται η σταδιακή μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης και του ΕΝΦΙΑ (πολύ βαρύ το τίμημα για τη ΝΔ), κατάργηση του φόρου πολυτελείας για τα αυτοκίνητα, σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης και του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, μείωση του ΕΦΚ για τα πετρέλαια θερμάνσεων και ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Τα μέτρα αυτά δε θεραπεύου την κατάσταση αλλά συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος αισιοδοξίας ότι ο κατήφορος σταμάτησε, δε θα επιβληθούν νέοι φόροι και περικοπές μισθών και συντάξεων και ότι δημιουργούνται καλύτερες προοπτικές. Είναι πράξη σωφροσύνης από μια υπεύθυνη Κυβέρνηση.

 

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2014

Ο Συντάκτης

Γεώργιος Σ. Βλάχος
τ. Γενικός Γραμματέας
στο ΥΠΕΘΟ και ΥΕΝ

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter