Σαβ10312020

Last updateΠαρ, 30 Οκτ 2020 6pm

Νεώριον: Αποφάσεις τακτικής Γ.Σ.

neorion-suros-009

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σύμφωνα με την παρ.4.1.3.3. του Κανονισμού του ΧΑ σας γνωρίζουμε ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που έλαβε χώρα στην έδρα της εταιρείας στον Πειραιά (Ακτή Μιαούλη, αρ. 67), την 30η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 με ποσοστό απαρτίας 67,24 % επί του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και παρόντες μετόχους ανερχόμενους σε δεκαπέντε (15), αποφασίστηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα:

(1) Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 19ης Εταιρικής Χρήσης (01.01.2013 έως και 31.12.2013) καθώς και των αναμορφωμένων (αναδιατυπωμένων) πλέον οικονομικών καταστάσεων χρήσης 01.01.2012-31.12.2012, σε απλή και ενοποιημένη μορφή, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και αποτελούνται (α) από Ισολογισμό της 31.12.2013,(β) Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσεως, (γ) Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσεως χρήσεως και (δ) Κατάσταση Ταμιακών Ροών χρήσεως χωρίς καμία τροποποίηση καθώς και Έγκριση της από 04.07.2014 Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τους μετόχους επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 19ης εταιρικής χρήσης σε απλή μορφή και ενοποιημένη μορφή χωρίς καμία τροποποίηση καθώς και της από 08.07.2014 Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Αλέξανδρου Κ. Σιγάλα της Ελεγκτικής Εταιρείας Κωνσταντίνος Σιγάλας και Σία Α.Ε.

(2) Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την δέκατη ένατη (19η) εταιρική χρήση (από 1.1.2013 έως 31.12.2013).

(3) Έγκριση αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτή για την πιο πάνω εταιρική χρήση, καθορισμός αμοιβής μελών Δ.Σ. για το διάστημα από 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014 και προέγκριση συναφών συμβάσεων.

(4) Εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ" ως ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014 και απόφαση για την αμοιβή τους.

(5) Η Γενική Συνέλευση συζήτησε το 5ο θέμα της ημερησίας διατάξεως περί λήψης απόφασης βάσει του άρθρου 47 του ΚΝ 2190/20 και αποφάσισε να μη γίνουν ενέργειες ή ληφθούν μέτρα κατά τον παρόντα χρόνο.

(6) Παροχή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της κατά το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20 αδείας για τη διενέργεια για λογαριασμό τρίτων πράξεων που εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας.

(7) Η Γενική Συνέλευση συζήτησε σχετικά με τις εξελίξεις της πορείας των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου, "ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε" και "ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε".

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter