Τετ09232020

Last updateΤετ, 23 Σεπ 2020 8pm

Μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανέλκυση του Ε/Γ – Ο/Γ EΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ

0σαμινα

Διακήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανέλκυση, απομάκρυνση εκτός Λιμένα Πάρου και νόμιμη τελική διάθεση ναυαγίου Ε/Γ – Ο/Γ EΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ με δαπάνες των κατά το α. 2 ν.2881/2001 υπόχρεων προσώπων δημοσιοποίησε στη Διαύγεια η Δημόσια Αρχή Λιμένων.
Ειδικότερα στο σχετικό έγγραφο που έχει αναρτηθεί αναφέρονται μεταξύ άλλων ότι:
«Την 27/1/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την ανέλκυση, απομάκρυνση εκτός Λιμένα Πάρου και νόμιμη τελική διάθεση ναυαγίου Ε/Γ – Ο/Γ ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.000.000,00 ΕΥΡΩ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και συνολικά 1.240.000,00 ΕΥΡΩ περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% . Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 13 της παρούσας. Η γνωστοποίηση της σχετικής διακήρυξης γίνεται με μέριμνα της Υπηρεσίας μας, σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας, που ορίζονται στο άρθρο 1 της ΥΑ 2123/35/01 (ΦΕΚ 1438 Β΄) και στα άρθρα 2 και 3 Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄). Η δαπάνη για τη δημοσίευση της διακήρυξης, όσες φορές απαιτηθεί και για κάθε περίπτωση επανάληψης του διαγωνισμού, βαρύνει συνολικά τον τελικό μειοδότη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν τους όρους του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα της Δημόσιας Αρχής Λιμένων (ppa.gov.gr) και να παραλάβουν τη διακήρυξη κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08.00 – 15.00 από τα γραφεία της Δημόσιας Αρχής Λιμένων (κτήριο Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, γρ. 332). Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και κάθε άλλη διαδικασία που αφορά στο διαγωνισμό και τη συμμετοχή σε αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 28/1/2020, ημέρα Tρίτη, ώρα 1200 πμ στο γραφείο 332 του κτηρίου Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter