Κυρ09222019

Last updateΚυρ, 22 Σεπ 2019 7pm

Προσδιορίστηκαν θέματα των τουριστικών λιμένων

tourismos-7756

Αλλαγές και στο θέμα των τουριστικών λιμένων επιφέρει η κατά μεγάλο μέρος υιοθέτηση της «εργαλειοθήκης» του ΟΟΣΑ που ενσωματώνονται στο νομοσχέδιο «σκούπα» στο οποίο ενυπάρχει και η θεσμοθέτηση της δομής της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων η οποία νομικά υφίστατο.


Ειδικότερα στην υποπαράγραφο Δ4 «τουριστικοί λιμένες» αναφέρονται τα ακόλουθα:
«1. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του ν.2160/1993, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 158 του ν.4070/2012 (Α΄ 82), τροποποιείται ως εξής:
«Για τη χωροθέτηση, τροποποίηση, συμπλήρωση, έγκριση των χρήσεων γης και των όρων και περιορισμών δόμησης του τουριστικού λιμένα ή τη μετατροπή υπάρχοντος λιμένα σε τουριστικό, απαιτείται η γνώμη της πιο πάνω Επιτροπής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 31 του νόμου αυτού».
β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την υποβολή της αίτησης με όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, η Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων αποφαίνεται για την συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων δημιουργίας της μαρίνας και γνωμοδοτεί σχετικά. Κατά της γνωμοδότησης της Επιτροπής χωρεί αίτηση θεραπείας εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της στον αιτούντα.
Για την έγκριση της χωροθέτησης ή την τροποποίηση αυτής, των επιτρεπόμενων χρήσεων γης, των όρων και περιορισμών δόμησης, των απαιτούμενων προσχώσεων ή έργων εκσκαφής για τη διάνοιξη εσωτερικών λιμενο-λεκανών, καναλιών ή/και διαμόρφωση προστατευτικών νησίδων, των αναγκαίων έργων υποδομής, των εγκαταστάσεων και κτιρίων επί της χερσαίας ζώνης και των περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή, μετατροπή, μετασκευή, προσθήκη ή τροποποίηση και λειτουργία της μαρίνας εκδίδεται, με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Τουρισμού, κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
2. Η παρ. 7 του άρθρου 30 του ν. 2160/1993, όπως ισχύει, καταργείται.
3. Το δεύτερο εδάφιο του στοιχείου α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993, όπως ισχύει, καταργείται.
4. α. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 17 του άρθρου 6 του ν.2160/1993 (Α'118) δεν έχει εφαρμογή ως προς την εταιρία «Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.».
β. Η παράγραφος 1 του άρθρου 26 του ν.3498/2006 (Α' 230) καταργείται.
γ. Η παράγραφος 6 του άρθρου 166 του ν.4070/2012 (Α' 82) καταργείται».

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter