Σαβ08242019

Last updateΣαβ, 24 Αυγ 2019 11am

Αυξημένα ευρω-κονδύλια για τη μετανάστευση

evrokoinovoulio-09

Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να διαθέσουν περισσότερα κονδύλια για τη βελτίωση των συστημάτων ασύλου τους και την κοινωνική ένταξη των μεταναστών, σύμφωνα με το νομοσχέδιο σχετικά με το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης που ενέκρινε χθες το ΕΚ.

Στο κείμενο απαριθμούνται τα ελάχιστα ποσά που κάθε χώρα της ΕΕ θα πρέπει να δαπανήσει για το άσυλο και τη μετανάστευση. Εγκρίθηκε, επίσης, το νέο Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας της ΕΕ για την επιτήρηση των συνόρων και την αστυνομική συνεργασία.
Το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης έχει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 3,1 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020. Τουλάχιστον το 20% των 2,4 δισ. ευρώ που τα κράτη μέλη θα αντλήσουν από το Ταμείο αυτό (3,1 δισ. ευρώ μείον 746 εκατ. για τα προγράμματα της ΕΕ και άλλες δράσεις) θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη λήψη μέτρων που θα στηρίξουν τη νόμιμη μετανάστευση και θα προωθήσουν την αποτελεσματική ένταξη των μεταναστών στην κοινωνία. Τα κράτη μέλη θα υποχρεώνονται να δαπανήσουν επιπλέον ποσοστό της τάξης του τουλάχιστον 20% των κονδυλίων για μέτρα που αφορούν το άσυλο.
Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να παρέχουν λεπτομερείς εξηγήσεις, αν θέλουν να διατηρήσουν τις δαπάνες κάτω από αυτά τα ποσοστά. Τα κράτη που αντιμετωπίζουν «διαρθρωτικές ελλείψεις στον τομέα της στέγασης, των υποδομών και των υπηρεσιών» δεν θα μπορούν να διαθέσουν λιγότερους πόρους στον τομέα του ασύλου.
Οι ευρωβουλευτές κατάφεραν να ενισχύσουν το πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα του ασύλου, καθώς θα είναι πλέον δυνατό να λαμβάνουν οι χώρες της ΕΕ κονδύλια από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης προκειμένου να δεχθούν πρόσφυγες από άλλα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες. Τα κράτη μέλη που δέχονται αιτούντες άσυλο μέσω του προγράμματος επανεγκατάστασης θα εισπράττουν κατ' αποκοπή ποσό 6.000 ευρώ για κάθε πρόσωπο που επανεγκαθίσταται. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξηθεί στις 10.000 ευρώ για τα ευάλωτα πρόσωπα ή αυτά που προέρχονται από τους τομείς προτεραιότητας (όπως η Συρία ή η Ουκρανία).
Το έργο των ευρωβουλευτών δεν τελειώνει εδώ. Τα μέλη του ΕΚ θέλουν, επιπλέον, να αξιοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα που προβλέπονται από τις Συνθήκες, όπως το άρθρο 80 της Συνθήκης της Λισαβόνας, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι και άλλα μέτρα που προάγουν την αλληλεγγύη θα εφαρμοστούν στο μέλλον (βλ. σχετική δήλωση του ΕΚ μέσω του τρίτου συνδέσμου που θα βρείτε πιο κάτω).
Το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, που θα λάβει 2,8 δισ. ευρώ τα επόμενα επτά χρόνια (2014-2020), θα χρηματοδοτήσει τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων. Θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των υποδομών που απαιτούνται στα σημεία διέλευσης των συνόρων και για την επιτήρηση των συνόρων, τα συστήματα πληροφορικής που είναι απαραίτητα στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης των Συνόρων (EUROSUR), καθώς και για δράσεις που θα διευκολύνουν την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, την επεξεργασία των αιτήσεων θεώρησης εισόδου και την προξενική συνεργασία.
Το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, καθώς και της πρόληψης και καταπολέμησης της εγκληματικότητας θα παράσχει χρηματοδότηση ύψους 1 δισ. ευρώ για τα επόμενα επτά χρόνια. Τα κονδύλια θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κυρίως για την πρόληψη, την καταπολέμηση της διασυνοριακής, σοβαρής και οργανωμένης εγκληματικότητας, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας, και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Οι αιφνίδιοι έλεγχοι της εκτέλεσης των δαπανών θα διασφαλίσουν την ορθή χρήση των κονδυλίων.
Η συνεισφορά της ΕΕ στον συνολικό προϋπολογισμό των εθνικών έργων θα φτάνει έως και το 75 % του συνολικού προϋπολογισμού. Θα μπορεί, μάλιστα, να αυξηθεί στο 90% σε ορισμένες περιπτώσεις - για παράδειγμα, αν ο ασφυχτικός προϋπολογισμός ενός κράτους μέλους ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την υλοποίηση ενός συγκεκριμένου έργου.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter