Τετ08212019

Last updateΤετ, 21 Αυγ 2019 6pm

Attica Συμμετοχών: Κερδοφόρα «πλεύση» το 2018

0BLUE STAR DELOS

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Group (η "Εταιρία"), θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG), ανακοινώνει τα αποτελέσματα χρήσεως 2018, τα οποία παρουσιάζουν ενοποιημένες Πωλήσεις Ευρώ 365,40 εκατ. έναντι Ευρώ 271,54 εκατ. στη χρήση 2017.


Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε Ευρώ 57,00 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 59,55 εκατ. στη χρήση 2017. Η μείωση του EBITDA ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών στη χρήση 2018 προέρχεται κυρίως από τη μεγάλη αύξηση της τιμής των καυσίμων καθώς και τα έξοδα λειτουργικής ενσωμάτωσης της ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε. ("HSW").
Τα κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε Ευρώ 17,11 εκατ. έναντι Ευρώ 1,25 εκατ. στη χρήση 2017. Επισημαίνεται ότι η Attica Group ενοποιεί για πρώτη φορά την HSW, στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1.6.2018-31.12.2018.
Στις 31.12.2018, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε Ευρώ 59,42 εκατ. έναντι Ευρώ 44,10 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2017.
Τα ενσώματα Πάγια Στοιχεία του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 690,36 εκατ. (Ευρώ 533,71 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2017). Η μεταβολή των παγίων οφείλεται κυρίως στην ενσωμάτωση της HSW καθώς και στην πώληση του πλοίου Superfast ΧΙΙ.
Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου στις 31.12.2018 ανέρχεται σε Ευρώ 346,08 εκατ. (Ευρώ 238,73 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2017) από τα οποία Ευρώ 274,50 εκατ. αφορούν μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (Ευρώ 214,43 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2017) και Ευρώ 71,58 εκατ. βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (Ευρώ 24,30 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2017).
Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν στις 31.12.2018 σε Ευρώ 409,18 εκατ. και αντιστοιχούν σε Ευρώ 1,90 ανά μετοχή της Εταιρίας.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter